Aangifte personenbelasting 2022

Als Belgisch rijksinwoner bent u verplicht jaarlijks uw wereldwijde inkomsten aan te geven in uw aangifte personenbelasting. Het is weer de tijd van het jaar…

Het indienen van uw jaarlijkse belastingaangifte (inkomsten 2021) is mogelijk vanaf eind april 2022.

Toen vond ook de jaarlijkse persconferentie van de Minister van Financiën plaats over deze aangifte van de personenbelasting. Hierbij kwamen enkele topics aan bod die van belang kunnen zijn voor u. Ook de verschillende termijnen wanneer u uw aangifte in de personenbelasting moet indienen, kwamen aan bod. Ontdek er hier alles over.

Wij lichten dit graag hieronder voor u toe.

Indieningstermijnen

U moet uw aangifte personenbelasting uiterlijk indienen op:

 • 30 juni 2022
  • indien u zelf uw aangifte op papier indient
  • indien u uw voorstel van vereenvoudigde aangifte wijzigt op papier
  • indien u hulp vraagt van een medewerker van FOD Financiën bij het invullen van uw aangifte
 • 15 juli 2022
  • indien u zelf uw aangifte indient via Tax-on-web
  • indien u hulp vraagt van een belastingconsulent bij de wijziging van uw voorstel van vereenvoudigde aangifte
 • 30 september 2022
  • indien uw belastingconsulent uw aangifte indient via Tax-on-web

Voorstel van een vereenvoudigde aangifte

In mei worden er zo’n 3.800.000 voorstellen van vereenvoudigde aangifte verstuurd. In zo’n voorstel vindt u een simulatie van de berekening van uw belasting op basis van de fiscale gegevens die de FOD Financiën van u kent. Als u zo een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangt en u bent hiermee akkoord, hoeft u geen belastingaangifte meer in te dienen.

OPGELET: u dient wel dit voorstel van vereenvoudigde aangifte grondig na te kijken. Onderzoek wijst uit dat zo’n 30% van de voorstellen van vereenvoudigde aangifte foutief zijn, meestal in uw nadeel! Vooral voor belastingverminderingen voor woonleningen, giften, dividenden, kinderopvang, e.d.m. worden vaak vergeten door de fiscus.

Indien de gegevens in uw voorstel van vereenvoudigde aangifte niet correct/volledig zijn, dient u dit voorstel te verbeteren/aan te vullen. U kan dit zelf doen tot 30 juni 2022, maar u kan hiervoor ook beroep doen op een professional. Als belastingconsulent kunnen wij uw voorstel van vereenvoudigde aangifte wijzigen tot 15 juli 2022. Indien nodig, kan achteraf natuurlijk ook nog een bezwaarschrift ingediend worden.

Fiscale nieuwigheden

U bent bij de gelukkigen indien u:

 • kosten had voor de opvang van uw kinderen. Het maximaal aftrekbare bedrag is verhoogd tot 14 euro per dag;
 • als mantelzorger een zorgbehoevende persoon van 65 jaar of ouder ten laste had. U krijgt een toeslag op uw belastingvrije som tot 4.940 euro;
 • als particulier bij uw thuis vanaf 1 september 2021 een intelligent laadstation voor elektrische wagens heeft geïnstalleerd. U kan rekenen op een nieuwe belastingvermindering voor de door u betaalde uitgaven.
 • als ondernemer vanaf 1 september 2021 investeerde in nieuwe, publiek toegankelijke en intelligente laadpalen voor elektrische voertuigen. U kan rekenen op een nieuwe verhoogde kostenaftrek voor deze investering.
 • als Belgisch atleet premies heeft ontvangen voor uw geleverde prestaties op de Olympische en Paralympische Spelen, Europese en wereldkampioenschappen of andere continentale kampioenschappen. De eerste schijf van EUR 50.040 (bruto) van uw ontvangen premies wordt belast aan 16,50%;
 • investeerde in een kmo gevestigd in het Vlaams Gewest. U kan rekenen op een belastingkrediet (dit is een bedrag dat in mindering wordt genomen op uw belastbaar inkomen) van 2,5% het geïnvesteerde bedrag onder bepaalde voorwaarden.

U bezit onroerend goed in het buitenland

Naast het registreren van uw onroerend goed bij de FOD Financiën dient u dit onroerend goed in het buitenland ook aan te geven in uw personenbelasting. O.b.v. uw voormalige aangifte van uw onroerend goed in het buitenland, ontvangt u een Belgisch kadastraal inkomen (KI). Dit Belgisch KI moet u opnemen in uw aangifte in de personenbelasting.

OPGELET: De Belgische belastingadministratie kondigde aan dit jaar vooral focussen op Belgen met een onroerend goed in het buitenland. Belastingcontroles hieromtrent zijn te verwachten.

Lees zeker ook onze blog ‘Onroerend goed in het buitenland’ voor meer informatie rond het registreren en aangeven van uw onroerend goed in het buitenland.

Verdere digitalisering

In tegenstelling tot voorgaande jaren, is het vanaf dit jaar mogelijk om afzonderlijk een aangifte in te dienen via Tax-on-web wanneer u in 2021 (feitelijk) gescheiden bent.

Als uw situatie in 2021 gewijzigd is van ‘gehuwd’ naar ‘feitelijk gescheiden’, dient u in principe een gemeenschappelijke aangifte in te dienen. Aangezien dit in de praktijk niet altijd gemakkelijk is, was het tot vorig jaar mogelijk – mits een specifieke aanvraag, om een afzonderlijke aangifte in te dienen op papier.

Vanaf dit jaar is dit ook mogelijk via Tax-on-web.

Hoe kan Mint Consult helpen?

Als fiscaal advieskantoor staat Mint Consult belastingplichtige bij met hun fiscale verplichtingen en rapporteringen, zoals deze m.b.t.:

 • het invullen van de aangifte in de personenbelasting
 • het indienen van de aangifte in de belasting der niet-inwoners
 • het berekenen van uw verschuldigde belasting;
 • het verbeteren/aanvullen van een voorstel van vereenvoudigde aangifte;
 • het rapporteren van een onroerend goed in het buitenland;
 • het adviseren m.b.t. en structureren van internationale belastingsituaties;

Wij staan u graag bij. Interesse of bijkomende vragen? Twijfel dan niet om ons te contacteren.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn.

Onroerend goed in het buitenland

Verhoogd risico op belastingcontrole

Beschik jij over een villa, huis, appartement, chalet, grond of ander onroerend goed in het buitenland? Dan wordt u dit jaar bijzonder geviseerd door de Belgische fiscus. Dat bevestigde de Belgische belastingdienst recent aan De Tijd. Een verwittigd man is er twee waard…

Nadat België tot drie maal toe veroordeeld werd door het Europees Hof van Justitie omwille van de discriminatie tussen in België gelegen onroerende goederen en in het buitenland gelegen onroerende goederen, werd een oplossing gevonden door aan alle buitenlandse onroerende goederen een Belgisch kadastraal inkomen toe te kennen.

Op basis van een éénmalige rapportering, kent de fiscus aan elk buitenlands onroerend goed een Belgische kadastraal inkomen toe. Dit kadastraal inkomen is van belang om het belastbare inkomen van het buitenlands onroerend goed te berekenen en moet jaarlijks aangegeven worden in de aangifte van de Belgische personenbelasting. Ondertussen is (de waarde van) dit buitenlands onroerend goed ook gekend bij het Kadaster en zal deze waarde opgenomen worden in de nalatenschap voor de berekening van de successierechten…

Wat is een kadastraal inkomen?

Een kadastraal inkomen is het fictief netto huurinkomen op 1 januari 1975 dat aan elk onroerend goed (gebouwen en gronden) wordt toegekend door het Kadaster van de FOD Financiën. Het geeft een indicatie van de netto huurwaarde van een onroerend goed en wordt gebruikt bij de berekening van de personenbelasting, maar ook bij de onroerende voorheffing.

Het kadastraal inkomen stemt overeen met het netto-huurinkomen van het onroerend goed op 01/01/1975. Om de huidige waarde te bepalen wordt het vastgestelde kadastraal inkomen jaarlijks geïndexeerd.

Rapporteren onroerend goed in het buitenland

Belgisch rijksinwoner

De Wet van 17 februari 2021 heeft tot doel de belastbare inkomens van onroerende goederen gelegen in het buitenland op eenzelfde manier te belasten als onroerende goederen gelegen in België. Het Kadaster zal een kadastraal inkomen toekennen aan alle onroerende goederen gelegen in het buitenland.

Belgen die eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of bezitter zijn van een huis, appartement, gebouw, grond… in het buitenland moeten daarom dit onroerend goed rapporteren.

 • Voor onroerende goederen in het buitenland in bezit op 1 januari 2021 was de uiterlijke datum van aangifte, 31 december 2021;
 • Voor onroerende goederen in het buitenland verworven na 1 januari 2021 dient dit goed gerapporteerd te worden binnen de 4 maanden na verwerving.

In geval van niet (tijdige) rapportering van buitenlandse onroerende goederen kan een boete van €250 tot €3.000 opgelegd worden.

Het Kadaster zal ingevolge deze verplichte rapportering een kadastraal inkomen vaststellen per onroerende goed (o.a. raadpleegbaar op Tax-on-Web). Bij niet-akkoord met het vastgestelde kadastraal inkomen, kan een bezwaar ingediend worden binnen een termijn van 2 maand na betekening.

Nieuw Belgisch rijksinwoner

Deze verplichting geldt ook voor individuen die naar België verhuizen (Belgisch rijksinwoner worden) én onroerend goed in het buitenland hebben.
Deze personen dienen het buitenlands onroerend goed uit eigen beweging aan te geven, binnen de 30 dagen, volgend op de eerste dag van het belastbaar tijdperk waarin zij onderworpen worden aan de personenbelasting.

Aangifte inkomsten uit onroerend goed in het buitenland

Belgische rijksinwoners met een onroerend goed in het buitenland zijn verplicht de inkomsten van dit onroerend goed jaarlijks op te nemen in de Belgische personenbelasting.

Hoe uw belastingaangifte invullen?

Bestemming Aan te geven inkomsten
Grond niet verhuurd/verhuurd voor privédoeleinden Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen
Grond verhuurd voor beroepsdoeleinden/aan een vennootschap Werkelijk ontvangen huur én niet-geïndexeerd kadastraal inkomen
Onroerend goed niet verhuurd Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen
Onroerend goed verhuurd voor privédoeleinden Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen
Onroerend goed verhuurd voor beroepsmatige doeleinden/aan een vennootschap Werkelijk ontvangen huur én niet-geïndexeerd kadastraal inkomen

De aangifte wordt complexer wanneer tijdens het belastbaar tijdperk:

 • verschillende bestemmingen aan het buitenlands onroerend goed werden gegeven;
 • het buitenlands onroerend goed werd aangekocht;
 • het buitenlands onroerend goed werd verbouwd;
 • meerdere Belgen eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of bezitter zijn van het buitenlands onroerend goed…

Naast het invullen van het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen en de werkelijk ontvangen huur zal u ook het land waar het onroerend goed gelegen is, moeten meedelen.

Afhankelijk van de ligging van uw onroerend goed, zal er tussen België en het land van ligging van het onroerende goed, al dan niet een dubbelbelastingverdrag gesloten zijn. Ligt uw onroerend goed in een land waarmee België:

 • een dubbelbelastingverdrag heeft gesloten, dan zal het onroerend inkomen vrijgesteld zijn van personenbelasting in België – met toepassing van progressievoorbehoud;
 • geen dubbelbelastingverdrag heeft gesloten, dan zal er een belastingvermindering berekend worden van 50% voor de inkomsten van dit buitenlands onroerend goed.

Impact van ‘progressievoorbehoud’ op uw belastingen?

Bij uw belastingberekening zal de fiscus het belastbaar inkomen (‘kadastraal inkomen of werkelijk ontvangen huurgelden’) van het buitenlands onroerend goed in aanmerking nemen voor het bepalen van het Belgisch belastingtarief op uw Belgisch inkomsten. M.a.w. dit buitenlands onroerend inkomen wordt vrijgesteld met progressievoorbehoud. De globale impact van de aangifte van de inkomsten uit buitenlands onroerend goed is dus beperkt.

Hoe kan Mint Consult u helpen?

Als fiscaal advieskantoor staat Mint Consult Belgische rijksinwoners én nieuwe inwoners in België bij met hun fiscale verplichtingen en rapporteringen, zoals deze m.b.t.:

 • het rapporteren van een onroerend goed in het buitenland;
 • het berekenen/narekenen van het kadastraal inkomen;
 • het indienen van een bezwaar tegen het betekende kadastraal inkomen;
 • het invullen van aangifte in de personenbelasting;
 • het berekenen van uw verschuldigde belasting;
 • het adviseren m.b.t. en structureren van internationale belastingsituaties;
 •  …

Wij staan u graag bij. Interesse of bijkomende vragen? Twijfel dan niet om ons te contacteren.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn.