Internationale tewerkstelling – plannen doorkruist door COVID-19?

Internationale tewerkstelling – plannen doorkruist door COVID-19?

Sinds maart 2020 ziet de wereld er anders uit. Alle organisaties hebben maatregelen genomen om de verspreiding van het corona virus tegen te gaan. De meest voor de hand liggende waren het stopzetten van internationale reizen en het verplicht invoeren van thuiswerk voor alle werknemers. Dit had een impact op het werkschema van iedereen en meer in het bijzonder van werknemers die internationaal actief zijn. In situatie van internationale tewerkstelling kan dit een invloed hebben op het toepasselijke sociale zekerheidsregime maar ook op de fiscale behandeling van de beroepsinkomsten van deze werknemers…

Toepasselijke sociale zekerheidsstelsel

De Belgische overheid besliste dat de periodes van telewerk, die op het Belgische grondgebied worden verricht ten gevolge van het corona virus, bij wijze van uitzondering niet in aanmerking zullen worden genomen voor de vaststelling van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving in een internationale context. Bijgevolg zullen deze ‘thuiswerkdagen’ geen invloed hebben op de bepaling van het voor de sociale zekerheid bevoegde land.

Met andere woorden, de corona maatregelen zullen normaliter geen impact hebben op de buitenlandse werknemers in België – zij kunnen onder de sociale zekerheid in hun thuisland blijven. Voor werknemers die naar België gedetacheerd werden en die tijdens de lock down verbleven in hun thuisland geldt hetzelfde.

Vorige week heeft men deze uitzonderlijke maatregelen verlengd tot het einde van het jaar, i.e. tot 31 december 2020. De gestegen thuiswerkdagen worden niet in rekening gebracht om het toepasselijke sociale zekerheidsregime te bepalen.

Belastbaarheid van beroepsinkomsten – het land waar de tewerkstelling zou zijn uitgeoefend

Begin april bevestigde de OESO hun standpunt dat beroepsinkomsten van werknemers belastbaar zijn in het land waar de tewerkstelling zou zijn uitgeoefend, indien de werknemer normaliter zou hebben gewerkt.

Op basis van deze aanbevelingen sloot België bilaterale verdragen (zgn. COVID-19 akkoorden) met Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland. Werknemers die van thuis werkten tijdens de corona maatregelen blijven belastbaar in het land waar zij werkzaam waren vóór het uitbreken van de pandemie. Dit geldt echter enkel voor de thuiswerkdagen ingevolge de Corona maatregelen. Bijkomend werden deze akkoorden initieel gesloten voor de periode tot 30 juni 2020 en 31 augustus 2020. De toepassing van dit akkoord is nu een derde maal verlengd tot 31 december 2020. Indien nodig, kunnen verdere verlengingen verwacht worden

Deze COVID-19 akkoorden zijn uiterst belangrijk voor werknemers in een situatie van internationale tewerkstelling en in geval van een salary split (‘gesplitste tewerkstelling’). Bijvoorbeeld, voor de periode dat de Belgische werknemers in een Belgische-Nederlandse salary split, door de Corona-maatregelen, niet in Nederland konden werken – fysiek aanwezig zijn, zal België toch de heffingsbevoegdheid van Nederland respecteren over de bezoldigingen m.b.t. werkdagen die in Nederland zouden moeten gepresteerd zijn – ook al zijn deze werknemers omwille van Corona maatregelen thuis in België werkzaam geweest.

Belangrijke opmerking: momenteel zijn deze type COVID-19 akkoorden enkel gesloten met de 4 hogergenoemde landen. Voor alle andere landen geldt (voorlopig?) nog steeds het algemene principe van belastbaarheid in het thuisland!

Toepassing COVID-19 akkoorden

Teneinde gebruik te maken van deze COVID-19 akkoorden, moeten volgende documenten ter beschikking houden worden van de Belgische administratie:

  • een attest van de werkgever met vermelding van het aantal telewerkdagen die enkel en alleen gelinkt zijn aan de COVID-19 maatregelen;
  • het bewijs van de daadwerkelijke belasting van de bezoldigingen voor telewerkdagen in de staat waar de activiteit zou zijn uitgeoefend.

Dit attest van de werkgever moet volgende gegevens bevatten:

  • alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de volledige identificatie van de werknemer (naam, voornaam, adres, geboortedatum);
  • de aard van de functie, uitgeoefend door de werknemer;
  • een overzicht van het aantal telewerkdagen enkel en alleen door de maatregelen tegen COVID-19;
  • indien van toepassing: een overzicht van het aantal telewerkdagen dat voorzien is in de arbeidsovereenkomst;
  • een overzicht van eventuele ziektedagen, verlof- en/of inhaalrustdagen;
  • verklaring op erewoord dat het attest “waar en oprecht” is;
  • datum en handtekening van de werkgever, net als de medeondertekening van de werknemer.

Indien u vragen heeft m.b.t. het bepalen van het toepasselijk sociale zekerheidsstelsel, de toepassing van dubbelbelastingverdragen, evenals de toepassing van COVID-19 akkoorden, twijfel dan niet om ons te contacteren.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn.