Privacy- en cookiepolicy

De verantwoordelijke verwerker is:
Mint Consult BVBA handel drijvend onder benaming Mint Consult
Elenestraat 48
9620 ZOTTEGEM
Tel: 09/336 15 03
sven.monsaert@mintconsult.be

Deze verklaring omschrijft de manier waarop uw persoonsgegevens ingezameld en verwerkt worden op deze website in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (inwerkingtreding op 25/05/2018)

1. Definities
Betrokkene = de Cliënt
Verantwoordelijke verwerker = Mint Consult
Verwerker = alle bedrijven waarop Mint Consult een beroep doet en die met de persoonsgegevens van de cliënten in contact kunnen komen.

2. Verwerking van de persoonsgegevens
Op de website kan u een contactformulier invullen of een sollicitatieformulier, de gegevens die wij via deze kanalen verzamelen worden door ons verwerkt, volgende gegevens worden langs die kanalen verwerkt:
– naam
– adresgegevens
– e-mailadres
– telefoonnummer
– CV
– Leeftijd
– Geboortedatum/plaats
– Locatiegegevens
– IP-adres

U geeft een uitdrukkelijke toestemming door het voorziene vakje aan te vinken onderaan het contactformulier. Indien u ons mailt geeft u ons ook de toestemming om uw gegevens te verwerken.
Indien u met ons een overeenkomst sluit om uw dossier te behartigen dan geeft u ons de toestemming om kennis te nemen van uw de persoonsgegevens aangaande het betreffende dossier.
In het kader van de behartiging van dossiers kunnen wij ook kennis krijgen van gevoelige gegevens persoonsgegevens die door ons verwerkt kunnen worden, onder meer:
– strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar
– persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op unieke identificatie van een persoon of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

3. Gronden
Volgende gronden worden aangewend om uw persoonsgegevens te verwerken:
– Een toestemming
– Uitvoering van een overeenkomst
– Gerechtvaardigde belangen
– Vitale belangen
– De verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden
Voor de verwerking van gevoelige gegevens hebben wij uw uitdrukkelijke toestemming of contractueel akkoord nodig.
De betrokkene kan zijn toestemming ook op elk ogenblik terug intrekken. Stuur daarvoor een e-mail naar sven.monsaert@mintconsult.be.

4. Doeleinden
We verwerken de gegevens waarvoor u uw toestemming hebt gegeven om:
– u een gericht advies te bezorgen;
– u in te lichten over wijzigingen binnen het kantoor en aangaande de wetgeving;
– u desgewenst een nieuwsbrief te verzenden;
– een procedure te voeren, te onderhandelen, te bemiddelen of een arbitrage te voeren;
– u de mogelijkheid te beiden een account aan te maken;
– het afhandelen van gebeurlijke betalingen.

5. Doorgifte aan derden
Uw persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan verwerkers met het oog om de doeleinden zoals opgesomd in punt 2 uit te voeren. Uw gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden omwille van commerciële doeleinden.

Mint Consult hecht het grootste belang aan uw persoonsgegevens en de bescherming ervan. Indien zij een beroep doet op verwerkers die eveneens in aanraking zouden komen met uw persoonsgegevens zal zij er op toezien dat de verwerkers de persoonsgegevens niet aanwenden voor doeleinden anders dan degene opgesomd onder punt 2. Indien u wil geïnformeerd worden over de verwerkers kan u ons hiertoe een e-mail zenden aan sven.monsaert@mintconsult.be

6. Bewaring
We bewaren uw gegevens gedurende de wettelijke termijn.
Mint Consult streeft er immers naar u zo goed mogelijk te informeren over haar diensten.
Mint Consult zal de grootste waarborg bieden om gevolg te geven aan uw rechten zoals omschreven in punt 6. Op regelmatige tijdstippen zullen wij u vragen om de juistheid van je gegevens te bevestigen.

7. Beschermingsniveau
Mint Consult garandeert een passend beschermingsniveau op organisatorisch en technisch vlak. Wij doen dit door uw gegevens passend te beveiligen en dit beveiligingsniveau ook te eisen van onze verwerkers.

8. Rechten van de betrokkene
Deze privacy policy heeft tot doel de cliënt op een adequate wijze te informeren over zijn rechten.

De betrokkene kan zich steeds verzetten tegen de verwerking van zijn/haar gegevens. Wilt u uw persoonsgegevens inzien, verbeteren, overdragen of de verwerking ervan inperken, dan kan dat natuurlijk ook. Onder bepaalde voorwaarden kunnen u gegevens gewist worden. Uw vraag hiertoe dient gericht te worden aan sven.monsaert@mintconsult.be.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy.

9. Cookies
Deze website gebruikt cookies. Een coockie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Zowel tijdelijke cookies, die gewist worden zodra u uw je browser afsluit, als cookies om u te kunnen identificeren bij een volgend bezoek. We delen deze cookies niet met derde partijen. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
U kan zelf het gebruik van cookies uitschakelen via de instellingen van de webbrowser, maar het is mogelijk dat daardoor de website niet meer correct functioneert.

10. Klachtenrecht

De betrokkene kan een klacht indienen bij ons, in dat geval als verwerkingsverantwoordelijke, op het e-mailadres sven.monsaert@mintconsult.be.
Daarnaast heeft de betrokkene eveneens het recht om klacht bij de bevoegde autoriteit van de bescherming op de persoonsgegevens in te dienen.