Vaste inrichting in België?

Vaste inrichting in België?

De fiscale spelregels om internationaal business te doen

Ondernemers die actief bouwen aan de groei van hun bedrijf zetten steeds sneller de stap naar het buitenland, dankzij de toenemende mobiliteit en globalisering. Hierbij is enige voorzichtigheid geboden. Vaak creëren deze buitenlandse activiteiten immers bijkomende fiscale verplichtingen. Dit is het geval wanneer activiteiten van een buitenlandse onderneming / vennootschap aanleiding geven tot het ontstaan van een fiscale vaste inrichting.

De Belgische belastingdiensten gaan sinds kort actief op zoek naar vaste inrichtingen in België (o.b.v. BTW-listings en andere aanknopingspunten). Een kwalificatie van uw activiteiten in België als vaste inrichting kan zware gevolgen hebben. Niet alleen is al uw omzet gekend (o.b.v. facturatie in België), het is ook niet evident om uw kosten een paar jaar na de feiten adequaat te bewijzen. Dit kan leiden tot dubbele belasting.

Terwijl een proactieve analyse en eventuele erkenning van een vaste inrichting in België ook opportuniteiten bied.

Wanneer ontstaat een ‘vaste inrichting in België?

België heeft met de meeste andere landen een verdrag gesloten ter voorkoming van dubbele belasting. Hierin worden de spelregels in verband met het al dan niet ontstaan van een vaste inrichting vastgelegd.

Algemeen ontstaat een ‘vaste inrichting’ wanneer er een ‘vaste bedrijfsinrichting’ is met behulp waarvan de werkzaamheden van een onderneming geheel of gedeeltelijk worden uitgeoefend. Bijvoorbeeld: een plaats men leiding geeft, een filiaal, een kantoor, een fabriek, een werkplaats, …

Kort samengevat kan zo’n vaste inrichting ontstaan:

  • wanneer de onderneming een vaste locatie heeft in België, vanwaar de werknemers de hoofdactiviteiten van de onderneming uitoefenen;
  • of wanneer personeelsleden die in België werken, gemachtigd zijn om de onderneming te vertegenwoordigen en verbinden.

De definitie van ‘vaste inrichting’ krijgt steeds meer een economische invulling, waarbij men nagaat in welk land een cruciale rol gespeeld wordt in de verschillende facetten van de activiteiten van de onderneming.

Welke verplichtingen creëert een vaste inrichting in België?

Alle winsten die voortvloeien uit de activiteiten van de vaste inrichting zijn in beginsel belastbaar in dat land. Om de Belgische belastingdiensten inzicht te geven in de winsten die op haar territorium worden behaald, moet men ook buitenlandse ondernemingen rapporteringsverplichtingen vervullen. Zoals een boekhouding voeren die toelaat het resultaat te bepalen en een lokale aangifte vennootschapsbelasting indienen. Vaak moet ook de jaarrekening van het hoofdkantoor (i.e. van de buitenlandse onderneming / vennootschap) worden voorgelegd.

Deze extra verplichtingen brengen uiteraard kosten mee, maar zorgen voor duidelijkheid en transparantie omtrent welk deel van de winst in België belast wordt en het andere deel dat in het thuisland belast zal worden. Op deze manier zal het risico op een dubbele belasting ab initio geminimaliseerd worden.

Ook verplichtingen in het thuisland

In het thuisland moet men het wereldwijd resultaat van deze vennootschap aangeven, inclusief het resultaat van de Belgische vaste inrichtingen. Middels de belastingverdragen wordt meestal geregeld dat het thuisland geen vennootschapsbelasting zal heffen op de winsten van vaste inrichtingen die lokaal reeds werden belast. De buitenlandse administratie krijgt wel zicht op de winsten die u toerekent aan België. Het alloceren van de resultaten in alle transparantie en op een correcte wijze tussen het hoofdkantoor en de vaste inrichting is cruciaal om latere discussies te vermijden.

Of beter een dochteronderneming oprichten in België?

De verliezen van een Belgische vaste inrichting kunnen het totale belastbaar resultaat in het thuisland drukken. Om deze reden kiest men vaak in de opstartjaren voor het erkennen van een vaste inrichting.

Men opteert vaak voor de oprichting van een Belgische (dochter)vennootschap wanneer de Belgische activiteit een stabiel gegeven is of betreft het een risicovolle activiteit die best gescheiden blijft van de buitenlandse vennootschap. De boekhoudkundige en fiscale verplichtingen zijn meestal gelijkaardig aan deze van een vaste inrichting.

Buitenlandse tewerkstelling: ook gevolgen voor uw werknemers

Het fysiek uitsturen van uw personeel naar België om een lokale activiteit uit te bouwen of te ondersteunen, kan als gevolg hebben dat uw werknemers (gedeeltelijk) belastbaar worden in België. Dit geldt niet alleen indien de zogenaamde 183 dagen overschreven worden. Indien er besloten wordt tot een vaste inrichting in België, zullen deze werknemers automatisch belastbaar zijn vanaf dag 1. Dit hoeft, rekening houdend met onze Belgische belastingschalen en een aantal fiscale gunstregimes, niet noodzakelijk een slechte zaak te zijn. Verder kan een gelijktijdige tewerkstelling in verschillende landen toelaten voor bepaalde werknemers een salary split-regeling uit te werken. Informeer u ook steeds vooraf over de sociale en andere formaliteiten.

Conclusie

Vaak zijn buitenlandse ondernemingen reeds actief in België zonder te beseffen dat ze een ‘vaste inrichting’ hebben. We merken recent een toename in het aantal controles op het bestaan van vaste inrichtingen… in België. Controles die voor buitenlandse ondernemingen kunnen leiden tot de facto economische dubbele belasting.

Goed geïnformeerd aan de start staan, kan in uw voordeel zijn, aangezien het ontkennen / negeren van een vaste inrichting in België kan leiden tot dubbele belasting. Een goede reden om u bij de opstart van buitenlandse projecten te laten bijstaan door een ervaren adviseur.

Interesse of bijkomende vragen? Twijfel dan niet om ons te contacteren.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn.