Algemene voorwaarden

Mint Consult BV
Elenestraat 48
9620 Zottegem
KBO-nummer: 0725.715.396

Artikel 1. Voorwaarden

1.1 Alleen deze algemene voorwaarden, naast de eventuele bijzondere voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen afkomstig van Mint Consult.
1.2 Deze algemene voorwaarden zullen voorrang hebben op alle andere algemene voorwaarden van de cliënt.
1.3 Cliënten worden geacht deze voorwaarden te kennen en onherroepelijk te aanvaarden, en verzaken daarmee uitdrukkelijk en volledig aan de toepasselijkheid van hun eigen algemene en/of bijzondere voorwaarden.
1.4 Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde consulteerbaar op de website van Mint Consult: https://mintconsult.be/algemene-voorwaarden/.
1.5 Afwijkingen van de algemene en/of bijzondere voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door partijen.
1.6 Indien enig beding, deel uitmakend van deze voorwaarden of van de overeenkomst nietig zou zijn, blijven de voorwaarden en de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betrokken beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de bedoeling van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 2. Voorwerp van de dienstverlening

2.1 Mint Consult verleent de volgende diensten:

  • Juridische dienstverlening;
  • Fiscale dienstverlening;
  • Voorbereiden en indienen van belastingaangiftes.

2.2 De specifieke opdrachten worden in onderling overleg met de cliënt bepaald.

Artikel 3. Informatieverstrekking

3.1 Mint Consult informeert de cliënt op het eerste verzoek over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de dienstverlening.
3.2 De cliënt geeft stipt en gedurende de hele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van Mint Consult, alle nuttige informatie aan Mint Consult.
3.3 De cliënt verleent aan Mint Consult haar medewerking zodat de laatste kan voldoen aan haar verplichtingen inzake witwasreglementering.
Dit houdt onder meer in dat de cliënt op het eerste verzoek een kopie meedeelt van de identiteitskaart en zijn adres kenbaar maakt.
Indien de cliënt een rechtspersoon betreft worden volgende gegeven meegedeeld: maatschappelijke benaming, maatschappelijke zetel, lijst van bestuurders, bepalingen inzake de bevoegdheid om de rechtspersoon te verbinden. De cliënt deelt op het eerste verzoek de statuten mee aan Mint Consult alsook het bewijs van de UBO-registratie. In het geval het een buitenlandse vennootschap betreft zal zij een document voorleggen waaruit de uiteindelijke begunstigde van de cliënt/rechtspersoon kan worden vastgesteld.
De cliënt zal tevens in kennis gesteld worden aangaande de verwerking van diens persoonsgegevens op grond van de van kracht zijnde wettelijke bepalingen tot voorkomen van witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
3.4 Wanneer Mint Consult krachtens de wet, deontologische regels of anderszins een cliëntenonderzoek moet uitvoeren, zal de cliënt aan Mint Consult alle informatie en documenten meedelen. Bij gebreke hieraan kan Mint Consult de dienstverlening beëindigen, ongeacht of reeds diensten werden verricht en onverminderd de verplichting voor de cliënt tot vergoeding van de reeds verrichte diensten en kosten.
Bij dit onderzoek zal de bescherming van de persoonlijke gegevens van de cliënten gewaarborgd worden conform artikel 13 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4. Beroep op derden

4.1 Afhankelijk van de aard en de complexiteit van het dossier en wanneer vereist in het belang van een optimale dienstverlening, kan Mint Consult één of meerdere consultants toewijzen.
4.2 Buiten de gebruikelijke taken die door Mint Consult worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat Mint Consult, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere juridische en fiscale dienstverleners voor de uitvoering van haar opdracht.
4.3 De kosten die gepaard gaan met het aanstellen van een derde vallen ten laste van de cliënt.

Artikel 5 Offerte en opdrachtbrief

5.1 De offertes van Mint Consult zijn, tenzij anders vermeld, 30 dagen geldig. Tenzij anders tussen de partijen overeengekomen, zijn offertes vrijblijvend onder voorbehoud. Opdrachten worden slechts als definitief beschouwd nadat ze uitdrukkelijk door Mint Consult aanvaard zijn in een door partijen ondertekende opdrachtbrief.
5.2 De prijzen vermeld in de offerte zijn een indicatie op basis van vermoedelijke diensten. Het gaat in de offertes telkens om een eerste inschatting naar best vermogen.
5.3 Alle vermeldingen opgenomen in de offertes zijn aanvullend op de hier vermelde algemene voorwaarden.

Artikel 6. Facturatie en tarieven

6.1 Het ereloontarief van Mint Consult wordt meegedeeld op het eerste gesprek tussen Mint Consult en cliënt. Het ereloontarief zal ook opgenomen worden in de offertes.
6.2 Er wordt gewerkt met een basistarief dat kan verhoogd worden, rekening houdend met de complexiteit, de hoogdringendheid en de omvang van het dossier.
6.3 De kantoorkosten van Mint Consult worden forfaitair bepaald op 8% van de vergoedingen voor de levering van de professionele diensten.
6.4 De facturen van Mint Consult zijn onderhevig aan de btw-wetgeving. Indien van toepassing, zal het btw-tarief van 21% toegepast worden op facturen van Mint Consult.
6.5 De cliënt betaalt de verschuldigde bedragen binnen 30 dagen na factuurdatum. Mint Consult kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen.
6.6 Indien een ereloonwijziging wordt doorgevoerd, zal dit gebeuren bij de start van het kalenderjaar. Een ereloonwijziging zal worden meegedeeld aan de cliënt per e-mail. De nieuwe erelonen zullen eveneens van toepassing zijn op lopende dossiers. Cliënten die niet akkoord gaan met de ereloonwijziging dienen dit ter kennis te brengen van Mint Consult per e-mail binnen 8 dagen.
6.7 Indien de cliënt niet akkoord gaat met een tussentijdse factuur of de eindstaat moet hij deze binnen de 8 dagen na ontvangst schriftelijk protesteren.
6.8 Bij gebrek aan betaling op de vervaldag is de cliënt van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling dient uitgestuurd te worden op het openstaande saldo rente verschuldigd aan 10% per jaar vanaf de datum van de vervaldag van de factuur, alsmede een forfaitaire schadevergoeding wegens achternageloop en administratieve kosten bepaald op 10 % van de hoofdsom, met een minimum van 125,00 EUR. Bij gebreke aan tijdige betaling worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar.
6.9 Indien de cliënt binnen de 7 dagen na ingebrekestelling per e-mail de tussentijdse facturen niet heeft betaald, is Mint Consult gerechtigd alle dienstverleningen op te schorten.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Mint Consult draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de handelingen of fouten van derden, zij is slechts verantwoordelijk voor eigen fouten.
Mint Consult kan bovendien niet aansprakelijk worden gesteld voor de professionele tekortkomingen en vergissingen die, voor de inwerkingtreding van de overeenkomst door om het even wie zijn begaan.
7.2 In geval er sprake zou zijn van schade, kan deze geen aanleiding geven tot opschorting van betaling of niet-betaling van de facturen. Schuldvergelijking met het bedrag van de factuur is uitgesloten.
7.3 De schade waarvoor Mint Consult aansprakelijk kan zijn, kan nooit meer bedragen dan de waarde van de overeenkomst.
7.4 Mint Consult is enkel aansprakelijk voor de toepassing van de wettelijke en administratieve reglementen, in voege op het tijdstip van de uitvoering van de opdracht en mits in acht name van de overeengekomen termijnen tot tijdige aanlevering van informatie. De aansprakelijkheid van Mint Consult is beperkt tot de bedragen en de dekkingen die opgenomen zijn in de modelpolis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid zoals goedgekeurd door de raad van het ITAA.
7.5 Niettegenstaande Mint Consult redelijke inspanning levert om haar e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die computers of een IT-systeem kunnen affecteren, blijft het de verantwoordelijkheid van de cliënt om ervoor te zorgen dat gepaste maatregelen bestaan teneinde de computers en het IT-systeem van de cliënt te beschermen. Mint Consult aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die het gevolg is van het ontvangen of gebruiken van elektronische communicatie afkomstig van Mint Consult.

Artikel 8. Middelenverbintenis

De cliënt erkent en aanvaardt dat Mint Consult belast is met een middelenverbintenis, onverminderd wettelijke en deontologische voorschriften.

Artikel 9. Bewaring stukken

De cliënt staat in voor de bewaring van de hem door Mint Consult overgemaakte stukken en bescheiden, en dit gedurende de wettelijke en reglementaire termijnen. Mint Consult zal eveneens de stukken bewaren volgens de voorgeschreven termijnen.

Artikel 10. Beëindiging van de overeenkomst

10.1 De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen, met in acht name van een opzeggingstermijn van 3 maanden. De cliënt kan de overeenkomst opzeggen door Mint Consult schriftelijk op de hoogte te brengen. Mint Consult kan geen schadevergoeding vragen.
Op eerste verzoek zal Mint Consult aan de cliënt de stukken van het dossier (terug)bezorgen na de beëindiging van de overeenkomst. Indien kosten gepaard zouden gaan met de beëindiging van de overeenkomst op initiatief van de cliënt, zullen deze kosten verhaald kunnen worden op de cliënt.
10.2 Mint Consult kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. De cliënt kan geen schadevergoeding eisen van Mint Consult.
10.3 Mint Consult maakt bij beëindiging van de overeenkomst haar eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met haar prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Overmacht is elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van de verplichtingen van Mint Consult en haar dwingt de diensten tijdelijk of definitief stop te zetten.
11.2 In geval van een overmachtssituatie waardoor Mint Consult niet meer aan haar contractuele verplichtingen ten aanzien van de cliënt kan voldoen, worden deze verplichtingen opgeschort totdat Mint Consult alsnog in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen, zonder dat Mint Consult in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat Mint Consult tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.
11.3 Indien Mint Consult gedurende meer dan 15 dagen de overeenkomst niet kan uitvoeren, zullen de partijen met elkaar overleggen aangaande de toekomstige uitvoering van de overeenkomst. Indien niet tot een vergelijk kan worden gekomen, zal elk van de partijen de mogelijkheid hebben de overeenkomst te beëindigen, zonder inachtname van een opzeggingstermijn- of opzeggingsvergoeding. De beëindiging zal aan de andere partij ter kennis gebracht worden met een aangetekende brief.

Artikel 12. Betwistingen

12.1 Cliënten moeten hun klachten met betrekking tot de geleverde diensten en/of facturen per aangetekend schrijven, met aanduiding van de redenen van protest, kenbaar maken aan Mint Consult binnen 8 dagen na factuurdatum.
12.2 Klachten schorsen de betalingsverplichting van de cliënt niet. De klachten moeten duidelijk omschreven zijn, zodat Mint Consult de nodige stappen kan ondernemen om de klachten te verhelpen voor zover deze gegrond zijn. Bij gebrek aan klachten wordt de klant geacht de geleverde diensten en overgemaakte facturen te aanvaarden.
12.3 In geval van klachten zal Mint Consult in overleg treden met de cliënt. Mint Consult streeft zoveel als mogelijk een minnelijke oplossing na.
12.4 Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing.
12.5 Eventuele geschillen worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde, België. De rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde zullen bevoegd zijn voor elke vordering of aangelegenheid die voortvloeit uit of verband houdt met de overeenkomst of de juridische relaties die hiermee worden gevestigd.
12.6 In geval van betwisting wordt er steeds de voorkeur gegeven om de zaak via alternatieve geschillenbeslechting op te lossen, behoudens wat betreft het innen van achterstallige facturen.

Artikel 13. GDPR en privacy

13.1 De cliënt geeft aan kennis genomen te hebben van de privacyverklaring van Mint Consult, zoals deze werd gepubliceerd op de website https://mintconsult.be/privacy/.
13.2 Op grond van de overeenkomst is het mogelijk dat persoonsgegevens worden verwerkt voor de doeleinden zoals voortvloeiend uit de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De persoonsgegevens zullen alleen verwerkt worden indien dit noodzakelijk voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst.
13.3 Indien Mint Consult persoonsgegevens verwerkt voor andere doeleinden, zal zij hiervoor voorafgaandelijk toestemming vragen.