Privacy- en cookiebeleid

Privacyverklaring Mint Consult – Laatste update 17.03.2022

Om u als klant een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij met persoonsgegevens. Aan de hand van deze privacyverklaring willen we u meer uitleg geven bij de manier waarop we omgaan met de persoonsgegevens waarover we beschikken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Mint Consult. De verantwoordelijke verwerker is:

 • Mint Consult vertegenwoordigd door Sven Monsaert;
 • Adres: Elenestraat 48, 9620 Zottegem;
 • Tel: +32 9 336 15 03;
 • KBO: 0725.715.396;
 • E-mailadres: sven.monsaert@mintconsult.be .

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Deze verklaring omschrijft de manier waarop uw persoonsgegevens ingezameld en verwerkt worden op deze website in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (inwerkingtreding op 25/05/2018) en met de Kaderwet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de bescherming van hun gegevens.

1. Definities

 • Betrokkene = de klanten van Mint Consult.
 • Verantwoordelijke verwerker = Mint Consult.
 • Verwerker = alle particulieren, bedrijven of overheidsinstanties waarop Mint Consult een beroep doet en die met de persoonsgegevens van de klanten in contact kunnen komen.
 • Persoonsgegevens = alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon. Dit kan rechtstreeks zijn zoals een naam, rijksregisternummer of foto. Soms is het ook mogelijk een persoon onrechtstreeks te identificeren door een combinatie van verschillende soorten informatie, zoals adres, leeftijd en geslacht.
 • Verwerking = een bewerking of een geheel van bewerking met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens al dan niet uitgevoerd door automatische procedés. Bijvoorbeeld het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen…

2. Beginselen

Wij verwerken enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de nagestreefde doeleinden. We waken daarbij over de volledigheid en juistheid van uw persoonsgegevens.

Wij bewaren uw gegevens in principe niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze verzameld werden. Daarbij worden steeds de nodige maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Indien identificatie niet vereist is voor deze doeleinden, dan worden uw persoonsgegevens steeds gepseudonimiseerd of geanonimiseerd.

We nemen daarnaast de nodige veiligheidsmaatregelen om de persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier te beveiligen. Uw persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de personen die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Iedereen die betrokken is bij de verwerking van uw persoonsgegevens, zowel eigen medewerkers als externe partijen, is bovendien wettelijk of contractueel gehouden om hier vertrouwelijk mee om te gaan. 

3. Doeleinden en verwerkingsgronden

Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren bij ons terechtkomen. Zo kunnen we bijvoorbeeld gegevens rechtstreeks bij u opvragen door middel van een contactformulier. Een andere mogelijkheid is dat we uw persoonsgegevens opvragen bij overheidsdiensten die er over beschikken.

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens alleen als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Meer bepaald verwerken wij uw gegevens enkel op basis van volgende verwerkingsgronden:

 • wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven
  • het geven van een gericht advies, voeren van een procedure, onderhandelen, bemiddelen en/of arbitrage voeren;
  • het verschaffen van inlichtingen over wijzigingen binnen het kantoor en aangaande de wetgeving aan bestaande klanten;
  • het beantwoorden van contactaanvragen (via het contactformulier);
  • het inplannen van een adviesgesprek (via de website);
 • voor de uitvoering van een overeenkomst met u
  • het opmaken van een offerte;
  • het opmaken van een factuur;

Voor de bovenstaande doelstellingen, en afhankelijk van de concrete verwerking, kunnen wij ‘gewone’ persoonsgegevens verwerken. Dat zijn onder andere:

 • het geven van een gericht advies, voeren van een procedure, onderhandelen, bemiddelen en/of arbitrage voeren
  • klantgegevens: naam en voornaam, adres, rijksregisternummer;
  • communicatiegegevens: e-mailadres, telefoonnummer;
  • financiële gegevens: bankrekeningnummer, inkomsten, uitkeringen, bezittingen, premies, subsidies;
  • samenstelling van het gezin en persoonlijke relaties: huwelijk of andere samenlevingsvormen, naam van de echtgenoot of partner, huwelijksdatum, personen ten laste, bloedverwanten;
  • sociale zekerheidsgegevens: informatie met betrekking tot kinderbijslag, tewerkstelling, werkloosheid, pensioen, leefloon;
 • het verschaffen van inlichtingen over wijzigingen binnen het kantoor en aangaande de wetgeving (“nieuwsflash”) aan bestaande klanten
  • klantgegevens: naam en voornaam;
  • communicatiegegevens: e-mailadres;
 • het beantwoorden van contactaanvragen (via het contactformulier)
  • klantgegevens: naam en voornaam;
  • communicatiegegevens: e-mailadres, telefoonnummer;
 • het inplannen van een adviesgesprek (via de website)
  • klantgegevens: naam en voornaam;
  • communicatiegegevens: e-mailadres, telefoonnummer;
 • het opmaken van een offerte
  • klantgegevens: naam en voornaam, adres (straat, huisnummer, postcode, provincie, land);
  • communicatiegegevens: e-mailadres;
  • leveranciersgegevens: handelsnaam, KBO-nummer
 • het opmaken van een factuur
  • klantgegevens: naam en voornaam, factuuradres (straat, huisnummer, postcode, provincie, land)
  • communicatiegegevens: e-mailadres
  • leveranciersgegevens: handelsnaam

In het kader van de behartiging van uw dossier verwerken wij uitzonderlijk ook ‘bijzondere’ persoonsgegevens, die gevoeliger zijn dan ‘gewone’ persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens kunnen enkel verwerkt worden indien daar een bijzondere rechtsgrond voor bestaat. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens minderjarigen (<16 j.)
  • Naam en voornaam, adres,…;
 • persoonsgegevens betreffende de gezondheid
  • medische verslagen, informatie over een beperking,…;
 • raciale of etnische gegevens
  • gegevens met betrekking tot de nationaliteit,…;
 • gegevens met betrekking tot iemands seksuele gerichtheid
  • via attest gezinssamenstelling, huwelijk of andere samenlevingsvormen,…

Deze persoonsgegevens zullen slechts worden verwerkt na uw uitdrukkelijke toestemming hiertoe. U kan uw toestemming te allen tijde intrekken overeenkomstig punt 5 van deze privacyverklaring.

4. Doorgifte aan derden

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij daarvoor een wettelijke basis bestaat. Als we voor het uitvoeren van een taak of voor het opstellen van een dossier beroep doen op een extern bedrijf (bv. gespecialiseerd adviesbureau) of uw gegevens doorgeven aan een overheidsinstelling, dan mogen zij uw gegevens alleen verwerken binnen het met hen afgesproken kader.

In principe worden uw gegevens enkel binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Wanneer uw persoonsgegevens in uitzonderlijke gevallen toch buiten de EER verwerkt worden, dan gebeurt dit steeds in overeenstemming met de voorschriften van de AVG.

Verwerkersovereenkomsten

Wij gebruiken steeds een verwerkersovereenkomst als afsprakenkader met onze verwerkers. Deze overeenkomst wordt als bijlage opgenomen bij onze hoofdovereenkomst.

5. Rechten van de betrokkene

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u de volgende rechten:

5.1. Recht op informatie en inzage

U mag weten of we persoonsgegevens van u hebben, welke dat zijn en op welke manier deze worden verwerkt. U kan van ons een kopie van deze persoonsgegevens ontvangen en verdere toelichting krijgen over de verwerking.

 5.2. Recht op correctie en aanvulling

Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, mag u ons vragen om deze te verbeteren en/of aan te vullen.

5.3. Recht om vergeten te worden

 U mag vragen dat uw persoonsgegevens volledig worden gewist wanneer:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden;
 • u de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens intrekt, wanneer de verwerking hierop gebaseerd is;
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking (zie verder), en er geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn;
 • uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt worden;
 • uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.

Wij zullen uw persoonsgegevens wissen in de bovenstaande gevallen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te verwerken of als de verwerking moet gebeuren in het algemeen belang.

5.4. Recht op beperking van de verwerking

 U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer:

 • u de juistheid van die gegevens betwist;
 • de verwerking onrechtmatig is, maar u niet wil dat de gegevens gewist worden;
 • wij uw gegevens niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden, maar u deze nog nodig hebt in het kader van een rechtsvordering;
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens (zie onder), in afwachting van het antwoord op de vraag of er zwaarder wegende belangen dan de uwe in het geding zijn.

Wanneer de verwerking beperkt is, worden uw persoonsgegevens (met uitzondering van de opslag ervan) enkel verder verwerkt met uw toestemming, voor de bescherming van de rechten van anderen, in het kader van een rechtsvordering of in het algemeen belang.

5.5. Recht op bezwaar

Wanneer uw persoonsgegevens verwerkt worden in het kader van onze opdrachten van algemeen belang of het openbaar gezag, heeft u het recht om u hiertegen bezwaar te maken om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie. Behalve wanneer het algemeen belang zwaarder doorweegt dan dat van u, zullen wij de verwerking van uw gegevens staken.

5.6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer we uw persoonsgegevens geautomatiseerd verwerken op basis van uw toestemming of in het kader van een overeenkomst, heeft u het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen, zodat u deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt doorgeven. U mag ons ook vragen om deze doorgifte in uw plaats te doen, voor zover dit technisch mogelijk is.

5.7. Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming

U heeft het recht om u te verzetten tegen besluiten die uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd zijn en die voor u rechtsgevolgen met zich meebrengen, behalve wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, dit wettelijk is toegestaan of dit berust op uw toestemming. In deze gevallen kunt u ons wel vragen om een menselijke tussenkomst bij het nemen van dat besluit.

5.8. Recht op intrekking toestemming

Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze toestemming om het even wanneer terug intrekken. In dat geval stoppen wij de verwerking van uw persoonsgegevens. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van uw toestemming blijft evenwel geldig.

5.9. Uitoefenen van rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door een verzoek aan ons te richten via de contactgegevens onderaan.

Opgelet: bovenstaande opsomming betreft alle rechten die door de AVG/GDPR aan betrokkenen worden toegekend. Dat wil echter niet zeggen dat deze ook effectief in elk geval van toepassing zullen zijn. Indien u een recht wenst uit te oefenen dat niet van toepassing blijkt te zijn op uw concrete situatie, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

6. Specifieke verwerkingen

Hieronder lichten we enkele specifieke verwerkingen gedetailleerder toe. Vanzelfsprekend kunt u uw rechten, zoals hierboven beschreven, uitoefenen met betrekking tot deze verwerkingen.

6.1. Sociale media

Mint Consult maakt gebruik van verschillende communicatiekanalen om in contact te treden met haar klanten. Mint Consult is daarbij ook actief op sociale mediaplatformen, namelijk Facebook en LinkedIn.

Indien u via deze kanalen met ons contact opneemt in een privébericht (bv. om een vraag te stellen of een probleem te melden), dan worden uw persoonsgegevens daarbij verwerkt. Wij gebruiken die gegevens enkel om u verder te helpen of aan uw verzoek gevolg te geven. Na afhandeling van uw verzoek worden deze berichten nog 3 maand door ons bewaard.

Indien u reageert op onze publieke berichten of deze berichten deelt of leuk vindt, dan zijn deze gegevens voor anderen zichtbaar. Deze publieke gegevens worden bewaard en zijn zichtbaar zolang deze niet door u verwijderd worden.

Uw persoonsgegevens worden als gebruiker van sociale media ook verwerkt door het sociale mediaplatform in kwestie. Mint Consult heeft zelf geen controle over de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door deze platformen. Op die verwerkingen zijn de privacyverklaringen van de sociale mediaplatformen van toepassing.

6.2. Cookies en tracking

Wij maken op onze website, in onze onlinediensten en voor onze nieuwsbrief gebruik van cookies en verwante technieken. In ons cookiebeleid vindt u hierover alle informatie. In de cookie-instellingen kunt u per type cookie toestemming geven of weigeren.

7. Vragen en klachten

 Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, laat het ons dan weten. U kan ons contacteren via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring zijn opgenomen.

Bent u ontevreden met de behandeling van uw verzoek of bent u van mening dat de behandeling van uw persoonsgegevens een inbreuk maakt op de privacywetgeving, dan kunt u een klacht neerleggen bij de toezichthoudende autoriteiten.

De Vlaamse Toezichtcommissie kunt u bereiken per e-mail op contact@toezichtcommissie.be of per brief aan Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.

Volg de juiste procedure <link: https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/klachtenprocedure> om een klacht in te dienen.

De Gegevensbeschermingsautoriteit kunt u bereiken per e-mail op contact@apd-gba.be of per brief aan Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Volg de juiste procedure <link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen> om een klacht in te dienen of om bemiddeling te vragen.

8. Contactgegevens

U kan ons contacteren per e-mail naar ellen@mintadvocaten.be of per brief naar Elenestraat 48, 9620 Zottegem.

9. Historiek aanpassingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd als de omstandigheden dit vereisen. Het versienummer en de datum in de titel geven de recentste wijziging aan.

Cookiebeleid Mint Consult – Laatste update 17.03.2022

Wij vinden het belangrijk dat u op elke plaats en op elk ogenblik onze content kan lezen, bekijken, beluisteren of beleven via diverse mediaplatformen. Hiervoor maken we op onze website en in onze andere onlinediensten gebruik van cookies, pixels, plugins, trackers en captchas die we hierna bundelen onder de term ‘cookies’.

In dit cookiebeleid willen we u informeren over welke cookies we gebruiken, voor welke doeleinden dit gebeurt, wat er met de verzamelde gegevens gebeurt en hoe u het gebruik ervan kan beheren. Zo kunnen we onze diensten afstemmen op uw privacyvoorkeuren.

Het cookiebeleid geldt voor de website van Mint Consult. We geven ook duidelijk aan wanneer we de cookies aan derde partijen doorgeven en onder welke voorwaarden. Opgelet: wanneer u via een link doorklikt naar een externe website, geldt er een ander privacy- en cookiebeleid.

Mint Consult is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Omdat cookies persoonsgegevens bevatten, kan u ook de rechten uitoefenen die gelden onder de privacywetgeving. Hoe u gemakkelijk contact met ons opneemt, vindt u onderaan bij contactgegevens.

1. Wat zijn cookies, pixels, plugins, trackers en captchas?

Deze website maakt gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine data-of tekstbestanden die door websites en applicaties op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst.

Ze laten toe om uw webbrowser of toestel te herkennen en houden gegevens over uw surfgedrag bij. Op die manier onthouden we bijvoorbeeld hoe de website goed kan worden weergegeven op uw toestel, wat u invulde op een formulier, welke pagina’s u bezocht en wat uw sociale-mediaprofielen zijn. We gebruiken ze om allerhande statistieken te verzamelen over het gebruik en de gebruikers van onze website. Sommige cookies zijn de onze, andere zijn van derde partijen afkomstig.

Wij gebruiken zowel tijdelijke cookies, die gewist worden zodra u uw browser afsluit, als cookies die gebruikt worden om u te kunnen identificeren bij een volgend bezoek.

In de sectie “Welke cookies gebruiken we?” beschrijven we in detail welke soorten cookies we gebruiken, voor welk doel, op basis van welke grondslag, hoe lang we ze bewaren op onze servers en of ze al dan niet worden doorgegeven aan derden.

De volgende technologieën vallen ook onder dit cookiebeleid:

 • Plugins: stukjes software die de functionaliteiten van de website uitbreiden en die van derde partijen afkomstig zijn.
 • Trackers: technologie die u online gedrag tussen websites bijhoudt, zoals welke websites u bezoekt, welke handelingen u stelt en welke informatie u op deze websites hebt ingegeven, zoals bijvoorbeeld uw bankkaartgebruik, uw zoektermen of de inhoud van uw sociale-mediaprofielen, die vervolgens kunnen worden gebruikt om persoonlijkheidskenmerken af te leiden.
 • Pixels: kleine onzichtbare afbeeldingen die ons toelaten om bepaalde informatie te verzamelen over het gebruik van de website, zoals bijvoorbeeld het aantal gebruikers dat een bepaalde pagina bezoekt.
 • Captchas: reactietests die controleren of er een menselijke gebruiker aan uw kant van de lijn zit, om bijvoorbeeld te voorkomen dat computerprogramma’s de formulieren op onze website misbruiken om spam te versturen.

2. Welke cookies gebruiken we?

 • Essentiële cookies

Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren. Zonder deze cookies kan u de  website niet gebruiken. Ze staan  in voor basisfuncties zoals navigatie tussen pagina’s, toegang tot beveiligde onderdelen van de website, opslaan van formulieren en nagaan of de gebruiker een mens is en geen computer. Voor dit soort cookies is dan ook geen toestemming van de betrokkene vereist. U kan ze niet weigeren.

Cookie Bewaartermijn Doel Aanbieder Type
Rc::a Persistent Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website om juiste rapporten over het gebruik van de website te maken. Google HTML
Rc::c Sessie Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Google HTLM
CookieConsent 1 jaar Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein Cookiebot HTTP
 • Functionele cookies

Deze cookies zijn op zich niet noodzakelijk om de website te laten functioneren, maar ze helpen ons om een verbeterde en gepersonaliseerde website aan te bieden, door bijvoorbeeld uw aanmeldgegevens of uw persoonlijke voorkeuren te onthouden. Zo moet u niet telkens dezelfde keuzes maken. Deze cookies worden actief op het moment dat u van deze functionaliteiten gebruikt maakt of uitdrukkelijk om deze dienst vraagt. Voor dit soort cookies is dan ook geen toestemming van de betrokkene vereist. U kan ze niet weigeren.

Er worden geen functionele cookies gebruikt.

 • Analytische cookies

Met deze cookies worden bezoekersstatistieken bijgehouden, zodat de prestaties van de website gemeten en verbeterd kunnen worden. Ze verzamelen algemene informatie over de manier waarop bezoekers de website gebruiken, bijvoorbeeld hoe vaak de website wordt bezocht, welke pagina’s het meest bezocht worden, hoe vaak een blog wordt bekeken of vanuit welke regio de websitebezoekers voornamelijk komen.

Voor dit soort cookies hebben wij uw toestemming nodig. U kan uw toestemming verlenen door het hokje naast analytische cookies aan te klikken en vervolgens te klikken op ‘voorkeuren opslaan’. Onderaan deze pagina wordt de pop-up banner over cookies op de website weergegeven.

Cookie Bewaartermijn Doel Aanbieder Type
_ga 2 jaar Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. Google HTTP
_gat 1 dag Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen Google HTTP
_gid 1 dag Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. Google HTTP

 

 • Advertentiecookies en sociale mediacookies (marketingcookies)

Advertentiecookies kunnen door advertentiepartners via de website worden ingesteld. Ze volgen het surfgedrag om een gebruikersprofiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties of aanbiedingen te laten zien die bij deze interesses passen.

Sociale-mediacookies worden gebruikt om de integratie met sociale-netwerksites zoals Facebook, Twitter of LinkedIn op onze website mogelijk te maken. Deze sociaal-netwerksites gebruiken uw gegevens om u o.a. gepersonaliseerde advertenties te sturen.

Voor dit soort cookies hebben wij uw toestemming nodig. U kan uw toestemming verlenen door het hokje naast marketing cookies aan te klikken en vervolgens te klikken op ‘voorkeuren opslaan’. Onderaan deze pagina wordt de pop-up banner over cookies op de website weergegeven.

Cookie Bewaartermijn Doel Aanbieder Type
Tr Sessie Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders Meta Platforms Inc. Pixel
_fbp 3 maanden Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. Meta Platforms Inc. HTTP

 

 • Welke trackers, pixels, plugins en captchas gebruiken we?
Naam Doel
Facebook Pixel Een stukje code die op de website wordt geplaats met als doel data te verzamelen om zo onder andere meer te weten te komen over de bezoekers van onze website.
Google Maps Plugin Dit betreft de standaard functionaliteit om de Google Maps kaart te laten zien met een aanwijzing van de locatie van Mint Consult.
Facebook plugin Dit betreft de standaardfunctionaliteit waarbij er een doorverwijzing wordt gemaakt naar de facebook pagina van Mint Consult.
Linkedin plugin Dit betreft de standaardfunctionaliteit waarbij er een doorverwijzing wordt gemaakt naar de linkedIn pagina van Mint Consult.
Recapcha (Google) Deze Captcha wordt gebruikt in het contactformulier van Mint Consult.

3. Beheer van de cookies: hoe kan u het gebruik van cookies weigeren of beheren?

Een aantal cookies zijn noodzakelijk om de website te laten werken. Deze cookies kan u niet weigeren. Voor alle andere cookies vragen we uw toestemming omdat ze niet strikt noodzakelijk zijn en u als persoon kunnen identificeren.

Via de cookiebanner (link) kan u uw toestemming voor de installatie van deze cookies op elk moment geven, aanpassen of intrekken.

Via de webbrowserinstellingen kan u bepalen hoe u webbrowser omspringt met cookies. U kan ook altijd de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele toestel verwijderen. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw webbrowser of een van de volgende webpagina’s:

4. Rechten van de bezoekers

Aangezien het gebruik van cookies een verwerking van persoonsgegevens kan uitmaken, heeft u als betrokkene recht op de rechtmatige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan hierop de rechten uitoefenen die gelden onder de privacywetgeving. U hebt het recht op informatie en inzage, het recht op correctie, het recht op bewaar, het recht om vergeten te worden en het recht om klacht neer te leggen.

De uitoefening van deze rechten gebeurt conform de modaliteiten zoals bepaald in onze privacyverklaring.

5. Contactgegevens

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten? Laat het ons weten. Dit kan per mail naar ellen@mintadvocaten of per brief naar Elenestraat 48, 9620 Zottegem.

6. Historiek aanpassingen

Dit cookiebeleid kan wijzigen als de omstandigheden dit vereisen, zoals bijvoorbeeld bij veranderingen aan onze diensten of de geldende wetgeving. Het versienummer en de datum in de titel geven de recentste wijziging aan. Als we nieuwe cookies toevoegen aan onze website(s) of onlinediensten, vragen wij hiervoor opnieuw toestemming via de cookiebanner.