Nieuw Belgisch expat regime

Het nieuwe Belgische expat regime is in werking getreden op 1 januari 2022. Het nieuwe expat regime is van toepassing op alle tewerkstellingen in en detacheringen naar België vanaf die datum.

Het betreft een nieuw fiscaal gunstregime voor werknemers, bedrijfsleiders en onderzoekers die in België komen werken en voldoen aan de wettelijke voorwaarden. Voor de expats die reeds genieten van het oude expat regime zijn er overgangsmaatregelen.

Oud expat regime – Circulaire van 8 augustus 1983

België heeft sinds 1983 een speciale belastingregeling (‘oud expat regime’) om werknemers en bedrijfsleiders aan te trekken om tijdelijk in België te komen werken voor Belgische ondernemingen die deel uitmaken van een internationale groep.

Deze speciale belastingregeling leverde hoofdzakelijk de volgende voordelen op:

 • De begunstigden werden automatisch beschouwd als een Belgisch niet-inwoner. Bijgevolg waren zij alleen belastbaar op hun Belgisch broninkomen.
 • Zij werden niet belast op terugbetalingen van kosten veroorzaakt door de Belgische tewerkstelling / detachering (binnen bepaalde grenzen).
 • De begunstigden waren niet belastbaar op het deel van hun bezoldiging dat betrekking had op hun beroepsactiviteit buiten België.

Nieuw expat regime vanaf 01/01/2022

De Programmawet van 27 december 2021 heeft een nieuw expat regime ingevoerd van toepassing op werknemers, bedrijfsleiders en onderzoekers tewerkgesteld in of gedetacheerd naar België vanaf 01/01/2022 en die voldoen aan de wettelijke voorwaarden.

I. Kwalificatievereisten

Afwezigheid van band met België

Gedurende een periode van 60 maanden voorafgaand aan de indiensttreding in België, mag de kwalificerende werknemer of bestuurder niet:

 • fiscaal inwoner zijn geweest in België;
 • Woonachtig zijn geweest binnen een afstand van minder dan 150 km van de Belgische grens;
 • Onderworpen zijn geweest aan de Belgische belasting van niet-inwoners met beroepsinkomsten in België.

De kwalificerende werknemers / bedrijfsleiders moeten ofwel rechtstreeks worden aangeworven in het buitenland ofwel gedetacheerd worden door een buitenlandse onderneming naar België.

Het is niet langer vereist dat de ‘expat’ een buitenlandse nationaliteit heeft. Ook Belgen komen vanaf heden in aanmerking voor het nieuwe expat regime indien zij aan de hierboven vermelde voorwaarden voldoen.

Minimum bezoldigingsdrempel: € 75.000

De toepassing van de nieuwe expatregeling vereist een minimum bruto bezoldiging van € 75 000. Deze drempel omvat o.a. het brutosalaris, de variabele vergoedingen en de voordelen in natura. Maar niet de belastingvrije vergoeding van 30% (zie infra).

Indien de tewerkstelling van de werknemer of de bedrijfsleider geen volledig kalenderjaar bedraagt, wordt deze bezoldigingsdrempel pro rata berekend.

Uitzondering voor onderzoekers

Deze jaarlijkse minimum bezoldigingsdrempel is niet van toepassing op onderzoekers voor zover zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • In het bezit zijn van een masterdiploma in volgende studiegebieden: exacte of toegepaste wetenschappen, de burgerlijke ingenieurswetenschappen, de medische wetenschappen, de dierengeneeskunde, de farmaceutische wetenschappen, de architectuurwetenschappen of de landbouwwetenschappen; of
 • Een relevante beroepservaring van minstens 10 jaar hebben op deze gebieden

Deze uitzondering voor onderzoekers geldt alleen voor werknemers (en niet voor bestuurders) en is alleen van toepassing wanneer de onderzoeker ten minste 80% van zijn/haar werktijd aan onderzoeksactiviteiten besteed.

II. Voordelen van het nieuwe expat regime

De werkgever mag de expat de terugkerende uitgaven die rechtstreeks voortvloeien uit de tewerkstelling in België belastingvrij terugbetalen of vergoeden als ‘kost eigen aan de werkgever’. Deze terugbetaling is beperkt tot 30% van het brutoloon met een maximum van € 90.000 per jaar. Er moeten voor deze terugbetaalde kosten geen bewijsstukken voorgelegd worden.

Groot vraagteken momenteel is of de Belgische sociale zekerheid deze ‘kostenvergoeding’ ook zal aanvaarden voor sociale zekerheidsdoeleinden. M.a.w. is deze kostenvergoeding ook vrij van sociale zekerheidsbijdragen?

De terugbetaling van school- en verhuiskosten kan (onder bepaalde voorwaarden) nog steeds terugbetaald worden als ‘kosten eigen aan de werkgever’ bovenop de bovenvermelde 30% vergoeding. Voor deze kosten moeten wél bewijsstukken voorgelegd worden.

III. Maximale duur

Belangrijk verschil met de oude regeling is dat het nieuwe expat regime beperkt is in tijd, een initiële periode van 5 jaar, mogelijks verlengbaar met 3 jaar (door een nieuwe aanvraag in te dienen en aan te tonen dat nog steeds aan de kwalificatievereisten wordt voldaan).

In tegenstelling tot het oude expat regime, waarbij een verandering van werkgever het verlies van de expat status betekende, is het nieuwe expat regime niet langer uitsluitend aan de werkgever gebonden. Het nieuwe expat regime kan van toepassing blijven in geval van een verandering van werkgever (binnen de 5 of 8 jarige termijn).

IV. Belgisch rijksinwonerschap

De Belgische wetgeving inzake inkomstenbelasting ‘personenbelasting’ is van toepassing op de personen die genieten van het nieuwe expat regime. Deze inkomende ‘expats’ zullen in België belastbaar zullen zijn op hun wereldwijde inkomsten.

Bijkomend heeft dit als voordeel dat deze ‘inwoners’ zich kunnen beroepen op de door België gesloten dubbelbelastingverdragen en de internationale regelgevingen inzake uitwisseling van gegevens (‘common reporting standards’).

V. Procedure

De werkgever en de werknemer dienen een gezamenlijke aanvraag in te dienen binnen 3 maanden na de aanvang van de Belgische tewerkstelling / detachering.

Bijkomend moet de werkgever ook jaarlijks vóór 31 januari de Belgische belastingdienst een lijst bezorgen van alle in aanmerking komende werknemers/bedrijfsleiders van het voorgaande jaar.

Overgangsmaatregelen

I. Tewerkstelling vanaf 1 januari 2022

Werknemers, bedrijfsleiders of onderzoekers wiens tewerkstelling/detachering in België is gestart na 1 januari 2022 en die voldoen aan de kwalificatievereisten, zijn onderworpen aan het nieuwe expat regime.

II. Start tewerkstelling vóór 1 januari 2022

De Circulaire van de Belgische belastingadministratie dd. 21 januari 2022 voorziet in een aantal ‘opt-in’ en ‘opt-out’ mechanismen voor bestaande situaties (iedere casus dient individueel geanalyseerd te worden):

Opt-in – naar het nieuw expat regime

Expats die minder dan 5 jaar onder het oude expat-regime vallen (en aan alle andere voorwaarden van het nieuwe expatregime voldoen), kunnen kiezen voor de toepassing van het nieuwe expat regime. Deze ‘opt-in’ aanvraag moet ten laatste op 31 juli 2022 worden ingediend.

Opt-out – voortzetting van het oude expat regime

Expats die minder dan vijf jaar onder de oude expatregeling vallen en aan de voorwaarden van het nieuwe expat regime voldoen, kunnen ook kiezen voor een opt-out en tot 31 december 2023 genieten van de voordelen van het oude expat regime.

Voor expats die onder het oude expat regime vallen en een hoog reispercentage hebben, kan het interessant zijn om onder het oude expat regime te blijven. Een individuele en gedetailleerde analyse is aan te bevelen.

Expats die niet in aanmerking komen voor het nieuwe expat regime

Expats die langer dan 5 jaar in België aanwezig zijn of niet voldoen aan de voorwaarden van het nieuwe expat regime, kunnen nog twee jaar, tot 31 december 2023 blijven genieten van de voordelen van het oude expat regime.

Vanaf 1 januari 2024 zullen zij dan beschouwd worden als gewone Belgische fiscaal ingezetenen, rijksinwoners die hun wereldwijd inkomen moeten aangeven in België.

Hoe kan Mint Consult helpen?

Mint Consult staat werkgevers en werknemers graag bij, bij het evalueren van de gevolgen van deze nieuwe expat regeling op hun huidige en toekomstige tewerkstelling in België.

Volgende analyses kunnen in casu overwogen worden:

 • Kostensimulaties voor zowel werkgevers als voor werknemers / expats;
 • Assistentie bij mogelijke opt-in/opt-out beslissingen, geval per geval;
 • Informatiesessies voor huidige expat populatie;
 • Nazicht van bestaande arbeidscontracten (indien nodig);
 • Opstellen van addenda bij deze arbeidsovereenkomsten teneinde dit in lijn te brengen met het nieuwe expat regime;
 • Nazicht en optimalisatie van salarispakketten;
 •  …

Wij staan u graag bij. Interesse of bijkomende vragen? Twijfel dan niet om ons te contacteren.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn.

Verhoogd risico op belastingcontrole

Beschik jij over een villa, huis, appartement, chalet, grond of ander onroerend goed in het buitenland? Dan wordt u dit jaar bijzonder geviseerd door de Belgische fiscus. Dat bevestigde de Belgische belastingdienst recent aan De Tijd. Een verwittigd man is er twee waard…

Nadat België tot drie maal toe veroordeeld werd door het Europees Hof van Justitie omwille van de discriminatie tussen in België gelegen onroerende goederen en in het buitenland gelegen onroerende goederen, werd een oplossing gevonden door aan alle buitenlandse onroerende goederen een Belgisch kadastraal inkomen toe te kennen.

Op basis van een éénmalige rapportering, kent de fiscus aan elk buitenlands onroerend goed een Belgische kadastraal inkomen toe. Dit kadastraal inkomen is van belang om het belastbare inkomen van het buitenlands onroerend goed te berekenen en moet jaarlijks aangegeven worden in de aangifte van de Belgische personenbelasting. Ondertussen is (de waarde van) dit buitenlands onroerend goed ook gekend bij het Kadaster en zal deze waarde opgenomen worden in de nalatenschap voor de berekening van de successierechten…

Wat is een kadastraal inkomen?

Een kadastraal inkomen is het fictief netto huurinkomen op 1 januari 1975 dat aan elk onroerend goed (gebouwen en gronden) wordt toegekend door het Kadaster van de FOD Financiën. Het geeft een indicatie van de netto huurwaarde van een onroerend goed en wordt gebruikt bij de berekening van de personenbelasting, maar ook bij de onroerende voorheffing.

Het kadastraal inkomen stemt overeen met het netto-huurinkomen van het onroerend goed op 01/01/1975. Om de huidige waarde te bepalen wordt het vastgestelde kadastraal inkomen jaarlijks geïndexeerd.

Rapporteren onroerend goed in het buitenland

Belgisch rijksinwoner

De Wet van 17 februari 2021 heeft tot doel de belastbare inkomens van onroerende goederen gelegen in het buitenland op eenzelfde manier te belasten als onroerende goederen gelegen in België. Het Kadaster zal een kadastraal inkomen toekennen aan alle onroerende goederen gelegen in het buitenland.

Belgen die eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of bezitter zijn van een huis, appartement, gebouw, grond… in het buitenland moeten daarom dit onroerend goed rapporteren.

 • Voor onroerende goederen in het buitenland in bezit op 1 januari 2021 was de uiterlijke datum van aangifte, 31 december 2021;
 • Voor onroerende goederen in het buitenland verworven na 1 januari 2021 dient dit goed gerapporteerd te worden binnen de 4 maanden na verwerving.

In geval van niet (tijdige) rapportering van buitenlandse onroerende goederen kan een boete van €250 tot €3.000 opgelegd worden.

Het Kadaster zal ingevolge deze verplichte rapportering een kadastraal inkomen vaststellen per onroerende goed (o.a. raadpleegbaar op Tax-on-Web). Bij niet-akkoord met het vastgestelde kadastraal inkomen, kan een bezwaar ingediend worden binnen een termijn van 2 maand na betekening.

Nieuw Belgisch rijksinwoner

Deze verplichting geldt ook voor individuen die naar België verhuizen (Belgisch rijksinwoner worden) én onroerend goed in het buitenland hebben.
Deze personen dienen het buitenlands onroerend goed uit eigen beweging aan te geven, binnen de 30 dagen, volgend op de eerste dag van het belastbaar tijdperk waarin zij onderworpen worden aan de personenbelasting.

Aangifte inkomsten uit onroerend goed in het buitenland

Belgische rijksinwoners met een onroerend goed in het buitenland zijn verplicht de inkomsten van dit onroerend goed jaarlijks op te nemen in de Belgische personenbelasting.

Hoe uw belastingaangifte invullen?

Bestemming Aan te geven inkomsten
Grond niet verhuurd/verhuurd voor privédoeleinden Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen
Grond verhuurd voor beroepsdoeleinden/aan een vennootschap Werkelijk ontvangen huur én niet-geïndexeerd kadastraal inkomen
Onroerend goed niet verhuurd Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen
Onroerend goed verhuurd voor privédoeleinden Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen
Onroerend goed verhuurd voor beroepsmatige doeleinden/aan een vennootschap Werkelijk ontvangen huur én niet-geïndexeerd kadastraal inkomen

De aangifte wordt complexer wanneer tijdens het belastbaar tijdperk:

 • verschillende bestemmingen aan het buitenlands onroerend goed werden gegeven;
 • het buitenlands onroerend goed werd aangekocht;
 • het buitenlands onroerend goed werd verbouwd;
 • meerdere Belgen eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of bezitter zijn van het buitenlands onroerend goed…

Naast het invullen van het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen en de werkelijk ontvangen huur zal u ook het land waar het onroerend goed gelegen is, moeten meedelen.

Afhankelijk van de ligging van uw onroerend goed, zal er tussen België en het land van ligging van het onroerende goed, al dan niet een dubbelbelastingverdrag gesloten zijn. Ligt uw onroerend goed in een land waarmee België:

 • een dubbelbelastingverdrag heeft gesloten, dan zal het onroerend inkomen vrijgesteld zijn van personenbelasting in België – met toepassing van progressievoorbehoud;
 • geen dubbelbelastingverdrag heeft gesloten, dan zal er een belastingvermindering berekend worden van 50% voor de inkomsten van dit buitenlands onroerend goed.

Impact van ‘progressievoorbehoud’ op uw belastingen?

Bij uw belastingberekening zal de fiscus het belastbaar inkomen (‘kadastraal inkomen of werkelijk ontvangen huurgelden’) van het buitenlands onroerend goed in aanmerking nemen voor het bepalen van het Belgisch belastingtarief op uw Belgisch inkomsten. M.a.w. dit buitenlands onroerend inkomen wordt vrijgesteld met progressievoorbehoud. De globale impact van de aangifte van de inkomsten uit buitenlands onroerend goed is dus beperkt.

Hoe kan Mint Consult u helpen?

Als fiscaal advieskantoor staat Mint Consult Belgische rijksinwoners én nieuwe inwoners in België bij met hun fiscale verplichtingen en rapporteringen, zoals deze m.b.t.:

 • het rapporteren van een onroerend goed in het buitenland;
 • het berekenen/narekenen van het kadastraal inkomen;
 • het indienen van een bezwaar tegen het betekende kadastraal inkomen;
 • het invullen van aangifte in de personenbelasting;
 • het berekenen van uw verschuldigde belasting;
 • het adviseren m.b.t. en structureren van internationale belastingsituaties;
 •  …

Wij staan u graag bij. Interesse of bijkomende vragen? Twijfel dan niet om ons te contacteren.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn.

Immigratie

Voor vertrek (afhankelijk van nationaliteit, duur en doel van het verblijf in België)

Geldig paspoort/identiteitskaart?

Voor EU-onderdanen volstaat dit meestal.

Visum?

Een visum is nodig wanneer u geen EU-onderdaan bent. Dit verleent de toelating om België binnen te komen en er gedurende een beperkte periode te verblijven. U vraagt dit best aan 4 weken vóór vertrek aan bij de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat van het land waar u woont. Hier kan u het juiste adres van de ambassade zoeken.

Verblijfsvergunning

Wanneer u als niet-EU-onderdaan voor een langer periode naar België komt (na vervallen van het visum) moet u een verblijfsvergunning aanvragen.

Vergunning om beroepsactiviteit uit te oefenen

ARBEIDSKAART (voor werknemers) aanvragen indien geen onderdaan Europees Economische Ruimte of Zwitserland. Afhankelijk van waar u de beroepsactiviteit uitoefent, moet u dit aanvragen in Vlaanderen, Wallonië, het Brussels Hoofdstedelijk gewest of het Duitstalige landgedeelte van België.

BEROEPSKAART (voor zelfstandigen) aanvragen indien geen onderdaan Europees Economische Ruimte of Zwitserland. (Afhankelijk van waar u de beroepsactiviteit uitoefent, moet u dit aanvragen in Vlaanderen, Wallonië of het Brussels Hoofdstedelijk gewest).

Erkenning diploma’s

De kwalificaties /diploma’s die u in het buitenland verworven heeft, moet u laten erkennen in België.

Bij aankomst

Inschrijven bij de gemeente

Als u als buitenlander langer dan 3 maanden in België wilt verblijven, moet u zich binnen de 8 dagen na uw aankomst melden bij de gemeente waar u uw reële verblijfplaats heeft. U wordt ingeschreven. OPGELET: bij registratie is het belangrijk in het juiste register ter registeren:

 • in het bevolkingsregister – voor Belgische rijksinwoners
 • in het vreemdelingenregister – voor Belgische niet-inwoners

Een juiste registratie kan latere problemen met de Belgische belastingadministratie vermijden.

Sociale zekerheid

Een correcte sociale zekerheidsanalyse is cruciaal, zeker in geval van tewerkstelling in verschillende EU- of andere staten. Binnen de Europese Unie is men steeds onderworpen aan één socialezekerheidsstelsel. Belangrijk het juiste te bepalen!

Wordt u gedetacheerd naar België of bent u tewerkgesteld in verschillende landen (waaronder België), dan is het van belang om na te gaan in welk sociaal zekerheidsstelsel u dient bij te dragen (in België of een ander land) en de juist documentatie (A1 of Certificate of Coverage) aan te vragen.

Ook voor zelfstandigen is het belangrijk om na te gaan in welk sociaal zekerheidsstelsel u dient bij te dragen (in je woon- of werkland) en de juist documentatie (A1 of Certificate of Coverage) aan te vragen. Dit vermijdt later verrassingen.

Belastingen

Personenbelasting, of belasting niet-inwoners

Afhankelijk van uw fiscaal statuut in België, dient u jaarlijks een belastingaangifte in te dienen in België:

 • als Belgisch rijksinwoner, dient u uw wereldwijde inkomsten aan te geven (eventueel met vrijstelling van buitenlands inkomsten);
 • als Belgisch niet-inwoner, dient u uw Belgische broninkomsten aan te geven.

OPGELET: Als rijksinwoner kan u een ‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’ ontvangen. U moet die zorgvuldig nakijken, want deze is niet altijd correct / volledig.

Belgisch expat statuut

Indien u naar België verhuist voor beroepsdoeleinden, kan u onder bepaalde voorwaarden geniet envan het nieuw Belgisch expat statuut voor ingekomen belastingplichtigen (BBIB). De toepassing hiervan kan uw Belgische belastingdruk gevoelig doen dalen.

Hoe kan Mint Consult helpen?

Als fiscaal advieskantoor gespecialiseerd in internationale tewerkstelling staat Mint Consult Belgische rijksinwoners én nieuwe inwoners in België bij met hun sociale en fiscale verplichtingen in België, zoals bvb:

 • het analyseren, toepassen en indien nodig regulariseren van Belgische sociale zekerheid;
 • het adviseren m.b.t. en structureren van internationale belastingsituaties;
 • het rapporteren van buitenlandse (bank)rekeningen bij de Nationale Bank van België;
 • het rapporteren van buitenlands onroerend goed in België;
 • de communicatie met de Belgische belastingadministratie teneinde het juiste fiscaal statuut te bekomen
 • het voorbereiden en indienen van uw aangifte in de personenbelasting (als rijksinwoner);
 • het voorbereiden en indienen van uw aangifte in de belasting der niet-rijksinwoners;
 • het berekenen van uw Belgische belastingschuld;
 • het rechtzetten van uw Belgisch aanslagbiljet;

Wij staan u graag bij. Interesse of bijkomende vragen? Twijfel dan niet om ons te contacteren.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn.