Nieuw Belgisch expat regime

Het nieuwe Belgische expat regime is in werking getreden op 1 januari 2022. Het nieuwe expat regime is van toepassing op alle tewerkstellingen in en detacheringen naar België vanaf die datum.

Het betreft een nieuw fiscaal gunstregime voor werknemers, bedrijfsleiders en onderzoekers die in België komen werken en voldoen aan de wettelijke voorwaarden. Voor de expats die reeds genieten van het oude expat regime zijn er overgangsmaatregelen.

Oud expat regime – Circulaire van 8 augustus 1983

België heeft sinds 1983 een speciale belastingregeling (‘oud expat regime’) om werknemers en bedrijfsleiders aan te trekken om tijdelijk in België te komen werken voor Belgische ondernemingen die deel uitmaken van een internationale groep.

Deze speciale belastingregeling leverde hoofdzakelijk de volgende voordelen op:

 • De begunstigden werden automatisch beschouwd als een Belgisch niet-inwoner. Bijgevolg waren zij alleen belastbaar op hun Belgisch broninkomen.
 • Zij werden niet belast op terugbetalingen van kosten veroorzaakt door de Belgische tewerkstelling / detachering (binnen bepaalde grenzen).
 • De begunstigden waren niet belastbaar op het deel van hun bezoldiging dat betrekking had op hun beroepsactiviteit buiten België.

Nieuw expat regime vanaf 01/01/2022

De Programmawet van 27 december 2021 heeft een nieuw expat regime ingevoerd van toepassing op werknemers, bedrijfsleiders en onderzoekers tewerkgesteld in of gedetacheerd naar België vanaf 01/01/2022 en die voldoen aan de wettelijke voorwaarden.

I. Kwalificatievereisten

Afwezigheid van band met België

Gedurende een periode van 60 maanden voorafgaand aan de indiensttreding in België, mag de kwalificerende werknemer of bestuurder niet:

 • fiscaal inwoner zijn geweest in België;
 • Woonachtig zijn geweest binnen een afstand van minder dan 150 km van de Belgische grens;
 • Onderworpen zijn geweest aan de Belgische belasting van niet-inwoners met beroepsinkomsten in België.

De kwalificerende werknemers / bedrijfsleiders moeten ofwel rechtstreeks worden aangeworven in het buitenland ofwel gedetacheerd worden door een buitenlandse onderneming naar België.

Het is niet langer vereist dat de ‘expat’ een buitenlandse nationaliteit heeft. Ook Belgen komen vanaf heden in aanmerking voor het nieuwe expat regime indien zij aan de hierboven vermelde voorwaarden voldoen.

Minimum bezoldigingsdrempel: € 75.000

De toepassing van de nieuwe expatregeling vereist een minimum bruto bezoldiging van € 75 000. Deze drempel omvat o.a. het brutosalaris, de variabele vergoedingen en de voordelen in natura. Maar niet de belastingvrije vergoeding van 30% (zie infra).

Indien de tewerkstelling van de werknemer of de bedrijfsleider geen volledig kalenderjaar bedraagt, wordt deze bezoldigingsdrempel pro rata berekend.

Uitzondering voor onderzoekers

Deze jaarlijkse minimum bezoldigingsdrempel is niet van toepassing op onderzoekers voor zover zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • In het bezit zijn van een masterdiploma in volgende studiegebieden: exacte of toegepaste wetenschappen, de burgerlijke ingenieurswetenschappen, de medische wetenschappen, de dierengeneeskunde, de farmaceutische wetenschappen, de architectuurwetenschappen of de landbouwwetenschappen; of
 • Een relevante beroepservaring van minstens 10 jaar hebben op deze gebieden

Deze uitzondering voor onderzoekers geldt alleen voor werknemers (en niet voor bestuurders) en is alleen van toepassing wanneer de onderzoeker ten minste 80% van zijn/haar werktijd aan onderzoeksactiviteiten besteed.

II. Voordelen van het nieuwe expat regime

De werkgever mag de expat de terugkerende uitgaven die rechtstreeks voortvloeien uit de tewerkstelling in België belastingvrij terugbetalen of vergoeden als ‘kost eigen aan de werkgever’. Deze terugbetaling is beperkt tot 30% van het brutoloon met een maximum van € 90.000 per jaar. Er moeten voor deze terugbetaalde kosten geen bewijsstukken voorgelegd worden.

Groot vraagteken momenteel is of de Belgische sociale zekerheid deze ‘kostenvergoeding’ ook zal aanvaarden voor sociale zekerheidsdoeleinden. M.a.w. is deze kostenvergoeding ook vrij van sociale zekerheidsbijdragen?

De terugbetaling van school- en verhuiskosten kan (onder bepaalde voorwaarden) nog steeds terugbetaald worden als ‘kosten eigen aan de werkgever’ bovenop de bovenvermelde 30% vergoeding. Voor deze kosten moeten wél bewijsstukken voorgelegd worden.

III. Maximale duur

Belangrijk verschil met de oude regeling is dat het nieuwe expat regime beperkt is in tijd, een initiële periode van 5 jaar, mogelijks verlengbaar met 3 jaar (door een nieuwe aanvraag in te dienen en aan te tonen dat nog steeds aan de kwalificatievereisten wordt voldaan).

In tegenstelling tot het oude expat regime, waarbij een verandering van werkgever het verlies van de expat status betekende, is het nieuwe expat regime niet langer uitsluitend aan de werkgever gebonden. Het nieuwe expat regime kan van toepassing blijven in geval van een verandering van werkgever (binnen de 5 of 8 jarige termijn).

IV. Belgisch rijksinwonerschap

De Belgische wetgeving inzake inkomstenbelasting ‘personenbelasting’ is van toepassing op de personen die genieten van het nieuwe expat regime. Deze inkomende ‘expats’ zullen in België belastbaar zullen zijn op hun wereldwijde inkomsten.

Bijkomend heeft dit als voordeel dat deze ‘inwoners’ zich kunnen beroepen op de door België gesloten dubbelbelastingverdragen en de internationale regelgevingen inzake uitwisseling van gegevens (‘common reporting standards’).

V. Procedure

De werkgever en de werknemer dienen een gezamenlijke aanvraag in te dienen binnen 3 maanden na de aanvang van de Belgische tewerkstelling / detachering.

Bijkomend moet de werkgever ook jaarlijks vóór 31 januari de Belgische belastingdienst een lijst bezorgen van alle in aanmerking komende werknemers/bedrijfsleiders van het voorgaande jaar.

Overgangsmaatregelen

I. Tewerkstelling vanaf 1 januari 2022

Werknemers, bedrijfsleiders of onderzoekers wiens tewerkstelling/detachering in België is gestart na 1 januari 2022 en die voldoen aan de kwalificatievereisten, zijn onderworpen aan het nieuwe expat regime.

II. Start tewerkstelling vóór 1 januari 2022

De Circulaire van de Belgische belastingadministratie dd. 21 januari 2022 voorziet in een aantal ‘opt-in’ en ‘opt-out’ mechanismen voor bestaande situaties (iedere casus dient individueel geanalyseerd te worden):

Opt-in – naar het nieuw expat regime

Expats die minder dan 5 jaar onder het oude expat-regime vallen (en aan alle andere voorwaarden van het nieuwe expatregime voldoen), kunnen kiezen voor de toepassing van het nieuwe expat regime. Deze ‘opt-in’ aanvraag moet ten laatste op 31 juli 2022 worden ingediend.

Opt-out – voortzetting van het oude expat regime

Expats die minder dan vijf jaar onder de oude expatregeling vallen en aan de voorwaarden van het nieuwe expat regime voldoen, kunnen ook kiezen voor een opt-out en tot 31 december 2023 genieten van de voordelen van het oude expat regime.

Voor expats die onder het oude expat regime vallen en een hoog reispercentage hebben, kan het interessant zijn om onder het oude expat regime te blijven. Een individuele en gedetailleerde analyse is aan te bevelen.

Expats die niet in aanmerking komen voor het nieuwe expat regime

Expats die langer dan 5 jaar in België aanwezig zijn of niet voldoen aan de voorwaarden van het nieuwe expat regime, kunnen nog twee jaar, tot 31 december 2023 blijven genieten van de voordelen van het oude expat regime.

Vanaf 1 januari 2024 zullen zij dan beschouwd worden als gewone Belgische fiscaal ingezetenen, rijksinwoners die hun wereldwijd inkomen moeten aangeven in België.

Hoe kan Mint Consult helpen?

Mint Consult staat werkgevers en werknemers graag bij, bij het evalueren van de gevolgen van deze nieuwe expat regeling op hun huidige en toekomstige tewerkstelling in België.

Volgende analyses kunnen in casu overwogen worden:

 • Kostensimulaties voor zowel werkgevers als voor werknemers / expats;
 • Assistentie bij mogelijke opt-in/opt-out beslissingen, geval per geval;
 • Informatiesessies voor huidige expat populatie;
 • Nazicht van bestaande arbeidscontracten (indien nodig);
 • Opstellen van addenda bij deze arbeidsovereenkomsten teneinde dit in lijn te brengen met het nieuwe expat regime;
 • Nazicht en optimalisatie van salarispakketten;
 •  …

Wij staan u graag bij. Interesse of bijkomende vragen? Twijfel dan niet om ons te contacteren.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn.