Vaste inrichting in België?

De fiscale spelregels om internationaal business te doen

Ondernemers die actief bouwen aan de groei van hun bedrijf zetten steeds sneller de stap naar het buitenland, dankzij de toenemende mobiliteit en globalisering. Hierbij is enige voorzichtigheid geboden. Vaak creëren deze buitenlandse activiteiten immers bijkomende fiscale verplichtingen. Dit is het geval wanneer activiteiten van een buitenlandse onderneming / vennootschap aanleiding geven tot het ontstaan van een fiscale vaste inrichting.

De Belgische belastingdiensten gaan sinds kort actief op zoek naar vaste inrichtingen in België (o.b.v. BTW-listings en andere aanknopingspunten). Een kwalificatie van uw activiteiten in België als vaste inrichting kan zware gevolgen hebben. Niet alleen is al uw omzet gekend (o.b.v. facturatie in België), het is ook niet evident om uw kosten een paar jaar na de feiten adequaat te bewijzen. Dit kan leiden tot dubbele belasting.

Terwijl een proactieve analyse en eventuele erkenning van een vaste inrichting in België ook opportuniteiten bied.

Wanneer ontstaat een ‘vaste inrichting in België?

België heeft met de meeste andere landen een verdrag gesloten ter voorkoming van dubbele belasting. Hierin worden de spelregels in verband met het al dan niet ontstaan van een vaste inrichting vastgelegd.

Algemeen ontstaat een ‘vaste inrichting’ wanneer er een ‘vaste bedrijfsinrichting’ is met behulp waarvan de werkzaamheden van een onderneming geheel of gedeeltelijk worden uitgeoefend. Bijvoorbeeld: een plaats men leiding geeft, een filiaal, een kantoor, een fabriek, een werkplaats, …

Kort samengevat kan zo’n vaste inrichting ontstaan:

 • wanneer de onderneming een vaste locatie heeft in België, vanwaar de werknemers de hoofdactiviteiten van de onderneming uitoefenen;
 • of wanneer personeelsleden die in België werken, gemachtigd zijn om de onderneming te vertegenwoordigen en verbinden.

De definitie van ‘vaste inrichting’ krijgt steeds meer een economische invulling, waarbij men nagaat in welk land een cruciale rol gespeeld wordt in de verschillende facetten van de activiteiten van de onderneming.

Welke verplichtingen creëert een vaste inrichting in België?

Alle winsten die voortvloeien uit de activiteiten van de vaste inrichting zijn in beginsel belastbaar in dat land. Om de Belgische belastingdiensten inzicht te geven in de winsten die op haar territorium worden behaald, moet men ook buitenlandse ondernemingen rapporteringsverplichtingen vervullen. Zoals een boekhouding voeren die toelaat het resultaat te bepalen en een lokale aangifte vennootschapsbelasting indienen. Vaak moet ook de jaarrekening van het hoofdkantoor (i.e. van de buitenlandse onderneming / vennootschap) worden voorgelegd.

Deze extra verplichtingen brengen uiteraard kosten mee, maar zorgen voor duidelijkheid en transparantie omtrent welk deel van de winst in België belast wordt en het andere deel dat in het thuisland belast zal worden. Op deze manier zal het risico op een dubbele belasting ab initio geminimaliseerd worden.

Ook verplichtingen in het thuisland

In het thuisland moet men het wereldwijd resultaat van deze vennootschap aangeven, inclusief het resultaat van de Belgische vaste inrichtingen. Middels de belastingverdragen wordt meestal geregeld dat het thuisland geen vennootschapsbelasting zal heffen op de winsten van vaste inrichtingen die lokaal reeds werden belast. De buitenlandse administratie krijgt wel zicht op de winsten die u toerekent aan België. Het alloceren van de resultaten in alle transparantie en op een correcte wijze tussen het hoofdkantoor en de vaste inrichting is cruciaal om latere discussies te vermijden.

Of beter een dochteronderneming oprichten in België?

De verliezen van een Belgische vaste inrichting kunnen het totale belastbaar resultaat in het thuisland drukken. Om deze reden kiest men vaak in de opstartjaren voor het erkennen van een vaste inrichting.

Men opteert vaak voor de oprichting van een Belgische (dochter)vennootschap wanneer de Belgische activiteit een stabiel gegeven is of betreft het een risicovolle activiteit die best gescheiden blijft van de buitenlandse vennootschap. De boekhoudkundige en fiscale verplichtingen zijn meestal gelijkaardig aan deze van een vaste inrichting.

Buitenlandse tewerkstelling: ook gevolgen voor uw werknemers

Het fysiek uitsturen van uw personeel naar België om een lokale activiteit uit te bouwen of te ondersteunen, kan als gevolg hebben dat uw werknemers (gedeeltelijk) belastbaar worden in België. Dit geldt niet alleen indien de zogenaamde 183 dagen overschreven worden. Indien er besloten wordt tot een vaste inrichting in België, zullen deze werknemers automatisch belastbaar zijn vanaf dag 1. Dit hoeft, rekening houdend met onze Belgische belastingschalen en een aantal fiscale gunstregimes, niet noodzakelijk een slechte zaak te zijn. Verder kan een gelijktijdige tewerkstelling in verschillende landen toelaten voor bepaalde werknemers een salary split-regeling uit te werken. Informeer u ook steeds vooraf over de sociale en andere formaliteiten.

Conclusie

Vaak zijn buitenlandse ondernemingen reeds actief in België zonder te beseffen dat ze een ‘vaste inrichting’ hebben. We merken recent een toename in het aantal controles op het bestaan van vaste inrichtingen… in België. Controles die voor buitenlandse ondernemingen kunnen leiden tot de facto economische dubbele belasting.

Goed geïnformeerd aan de start staan, kan in uw voordeel zijn, aangezien het ontkennen / negeren van een vaste inrichting in België kan leiden tot dubbele belasting. Een goede reden om u bij de opstart van buitenlandse projecten te laten bijstaan door een ervaren adviseur.

Interesse of bijkomende vragen? Twijfel dan niet om ons te contacteren.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn.

Internationale tewerkstelling – plannen doorkruist door COVID-19?

Sinds maart 2020 ziet de wereld er anders uit. Alle organisaties hebben maatregelen genomen om de verspreiding van het corona virus tegen te gaan. De meest voor de hand liggende waren het stopzetten van internationale reizen en het verplicht invoeren van thuiswerk voor alle werknemers. Dit had een impact op het werkschema van iedereen en meer in het bijzonder van werknemers die internationaal actief zijn. In situatie van internationale tewerkstelling kan dit een invloed hebben op het toepasselijke sociale zekerheidsregime maar ook op de fiscale behandeling van de beroepsinkomsten van deze werknemers…

Toepasselijke sociale zekerheidsstelsel

De Belgische overheid besliste dat de periodes van telewerk, die op het Belgische grondgebied worden verricht ten gevolge van het corona virus, bij wijze van uitzondering niet in aanmerking zullen worden genomen voor de vaststelling van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving in een internationale context. Bijgevolg zullen deze ‘thuiswerkdagen’ geen invloed hebben op de bepaling van het voor de sociale zekerheid bevoegde land.

Met andere woorden, de corona maatregelen zullen normaliter geen impact hebben op de buitenlandse werknemers in België – zij kunnen onder de sociale zekerheid in hun thuisland blijven. Voor werknemers die naar België gedetacheerd werden en die tijdens de lock down verbleven in hun thuisland geldt hetzelfde.

Vorige week heeft men deze uitzonderlijke maatregelen verlengd tot het einde van het jaar, i.e. tot 31 december 2020. De gestegen thuiswerkdagen worden niet in rekening gebracht om het toepasselijke sociale zekerheidsregime te bepalen.

Belastbaarheid van beroepsinkomsten – het land waar de tewerkstelling zou zijn uitgeoefend

Begin april bevestigde de OESO hun standpunt dat beroepsinkomsten van werknemers belastbaar zijn in het land waar de tewerkstelling zou zijn uitgeoefend, indien de werknemer normaliter zou hebben gewerkt.

Op basis van deze aanbevelingen sloot België bilaterale verdragen (zgn. COVID-19 akkoorden) met Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland. Werknemers die van thuis werkten tijdens de corona maatregelen blijven belastbaar in het land waar zij werkzaam waren vóór het uitbreken van de pandemie. Dit geldt echter enkel voor de thuiswerkdagen ingevolge de Corona maatregelen. Bijkomend werden deze akkoorden initieel gesloten voor de periode tot 30 juni 2020 en 31 augustus 2020. De toepassing van dit akkoord is nu een derde maal verlengd tot 31 december 2020. Indien nodig, kunnen verdere verlengingen verwacht worden

Deze COVID-19 akkoorden zijn uiterst belangrijk voor werknemers in een situatie van internationale tewerkstelling en in geval van een salary split (‘gesplitste tewerkstelling’). Bijvoorbeeld, voor de periode dat de Belgische werknemers in een Belgische-Nederlandse salary split, door de Corona-maatregelen, niet in Nederland konden werken – fysiek aanwezig zijn, zal België toch de heffingsbevoegdheid van Nederland respecteren over de bezoldigingen m.b.t. werkdagen die in Nederland zouden moeten gepresteerd zijn – ook al zijn deze werknemers omwille van Corona maatregelen thuis in België werkzaam geweest.

Belangrijke opmerking: momenteel zijn deze type COVID-19 akkoorden enkel gesloten met de 4 hogergenoemde landen. Voor alle andere landen geldt (voorlopig?) nog steeds het algemene principe van belastbaarheid in het thuisland!

Toepassing COVID-19 akkoorden

Teneinde gebruik te maken van deze COVID-19 akkoorden, moeten volgende documenten ter beschikking houden worden van de Belgische administratie:

 • een attest van de werkgever met vermelding van het aantal telewerkdagen die enkel en alleen gelinkt zijn aan de COVID-19 maatregelen;
 • het bewijs van de daadwerkelijke belasting van de bezoldigingen voor telewerkdagen in de staat waar de activiteit zou zijn uitgeoefend.

Dit attest van de werkgever moet volgende gegevens bevatten:

 • alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de volledige identificatie van de werknemer (naam, voornaam, adres, geboortedatum);
 • de aard van de functie, uitgeoefend door de werknemer;
 • een overzicht van het aantal telewerkdagen enkel en alleen door de maatregelen tegen COVID-19;
 • indien van toepassing: een overzicht van het aantal telewerkdagen dat voorzien is in de arbeidsovereenkomst;
 • een overzicht van eventuele ziektedagen, verlof- en/of inhaalrustdagen;
 • verklaring op erewoord dat het attest “waar en oprecht” is;
 • datum en handtekening van de werkgever, net als de medeondertekening van de werknemer.

Indien u vragen heeft m.b.t. het bepalen van het toepasselijk sociale zekerheidsstelsel, de toepassing van dubbelbelastingverdragen, evenals de toepassing van COVID-19 akkoorden, twijfel dan niet om ons te contacteren.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn.

Belastingaangifte nog niet ingevuld?

Tijd voor actie: stel uw mandataris / belastingconsulent aan vóór 31 augustus 2020.

Uw belastingaangifte op papier diende uiterlijk op 30 juni 2020 ingediend te zijn. Indien u uw aangifte via tax-on-web indiende, kon u dit tijdig doen tot uiterlijk 16 juli 2020. Wat als dit nog niet gebeurd is?

Uw belastingaangifte d.m.v. een belastingconsulent

Indien u ook deze deadline miste, kan u een beroep doen op een mandataris (belastingconsultent, accountant, …). Uw mandataris / belastingconsultent zal voor u een mandaat aanmaken. Vervolgens kan deze u bijstaan bij het voorbereiden en invullen van uw belastingaangifte om deze vervolgens via tax-on-web in te dienen.

❗ Opgelet! Uw fiscaal mandaat moet vóór 31 augustus 2020 aangemaakt worden. Omdat de termijn waarbinnen u uw aangifte zelf tijdig kon indienen, verstreken is, zal de fiscus begin september starten met het versturen van herinneringsbrieven. Deze parallelle procedure (met het risico op boetes en belastingverhogingen) kan u beter vermijden. Dus neem vandaag nog actie en neem contact op met een mandataris / belastingconsulent. Indien uw mandataris / belastingconsulent uw belastingaangifte indient, heeft deze tijd tot 22 oktober 2020.

Als u uw aangifte te laat indient, kan u een boete of belastingverhoging krijgen. Bovendien kan de fiscus dan zelf een aanslag van ambtswege opleggen, wat erg nadelig kan uitvallen…

Ook indien u een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen heeft en / of u niet (meer) akkoord bent met de inhoud ervan, kan een belastingconsulent soelaas brengen. Ook hier wordt een mandaat aangemaakt. Waarna uw voorstel van vereenvoudigde aangifte door uw belastingconsulent kan gewijzigd worden.

Moet u wel een belastingaangifte in de personenbelasting invullen?

De meeste inwoners kregen automatisch een belastingbrief in de bus of in hun tax-on-web portaal. Het betekent echter niet dat als u geen aangifteformulier ontvangen heeft, dat u geen aangifteplicht heeft. Eénieder die een aangifteplicht heeft en geen aangifteforumlier ontvangen heeft, heeft de wettelijk plicht zélf een aangifteformulier bij de fiscus op te vragen.

U dient meestal zelf uw aangifteformulier op te vragen, indien:

 • u in de loop van 2019 meerderjarig (i.e. 18 jaar) geworden bent. Ook al bent u nog schoolgaand, uw inkomsten uit vakantiewerk, studentenarbeid, ontvangen onderhoudsgelden, dividenden, e.d.m. dienen aangegeven te worden;
 • u inkomsten heeft in België (bvb loon, pensioen, huurinkomsten, …) en u verblijft in het buitenland of u was in België voor een beperkte tijdsspanne.

In dit laatste geval dient u geen aangifte in de personenbelasting, maar een aangifte in de belasting der niet-inwoners in te dienen met uw Belgisch broninkomen. Hierbij denken we aan de vele buitenlandse werknemers / zelfstandigen die in België actief zijn in de bouw, industrie, maar ook dienstensector. Voor hen is een grondige analyse m.b.t. de belastbaarheid van hun inkomsten aangewezen. Zo niet, dreigen deze inkomsten in twee landen belast te worden…

Voor dergelijke belastingaangifte niet-inwoner heeft u nog wat extra tijd, deze aangifte (inkomsten 2019, aanslagjaar 2020) moet ten laatste ingediend worden op:

 • 5 november 2020 – indien u deze aangifte op papier indient;
 • 3 december 2020 – indien u deze aangifte via tax-on-web indient;
 • 3 december 2020 – indien u deze aangifte via uw mandataris / belastingconsulent via tax-on-web indient;

Bent u een rijksinwoner of niet-inwoner in België?

Meestal is het vrij duidelijk of u een Belgische rijksinwoner of niet-inwoner bent, maar in sommige gevallen is dit minder evident. U bent Belgisch rijksinwoner wanneer het centrum van uw economische en vitale belangen in België heeft, dan wel als u er uw ‘zetel van fortuin’ heeft. In alle andere gevallen bent u een Belgisch niet-inwoner;

Eenvoudige criteria voor de meesten van ons, maar niet zo evident in sommige gevallen, denk maar aan volgende situaties wanneer u:

 • De opportuniteit hebt om voor 2 jaar voor uw werkgever naar het buitenland te gaan werken;
 • Tijdens uw welverdiend pensioen gaat genieten rond de Middellandse Zee, of eindelijk uw wereldreis van 12 maanden start;
 • In België werkt maar bezoekt elke weekend uw vakantieliefde in Rotterdam of Dieppe.

Een grondige analyse van uw fiscale situatie is belangrijk alvorens u een aangifteformulier begint in te vullen, zorg dat het de juiste belastingaangifte is want deze kwalificatie (rijkinwoner of niet-inwoner) heeft belangrijke gevolgen, eigen fiscale regels en consequenties.

Indien u vragen heeft m.b.t. Belgisch rijksinwonerschap, belastbaarheid in België of indien u graag een risico-analyse ontvangt, twijfel dan niet om ons te contacteren.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn.