Wat te doen als je komt wonen/werken in België

Wat te doen als je komt wonen/werken in België? Wij vertellen er je graag alles over in onze nieuwste blog.

Immigratie

Voor vertrek (afhankelijk van nationaliteit, duur en doel van het verblijf in België)

Geldig paspoort/identiteitskaart?

Voor EU-onderdanen volstaat dit meestal.

Visum?

Een visum is nodig wanneer u geen EU-onderdaan bent. Dit verleent de toelating om België binnen te komen en er gedurende een beperkte periode te verblijven. U vraagt dit best aan 4 weken vóór vertrek aan bij de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat van het land waar u woont. Hier kan u het juiste adres van de ambassade zoeken.

Verblijfsvergunning

Wanneer u als niet-EU-onderdaan voor een langer periode naar België komt (na vervallen van het visum) moet u een verblijfsvergunning aanvragen.

Vergunning om beroepsactiviteit uit te oefenen

ARBEIDSKAART (voor werknemers) aanvragen indien geen onderdaan Europees Economische Ruimte of Zwitserland. Afhankelijk van waar u de beroepsactiviteit uitoefent, moet u dit aanvragen in Vlaanderen, Wallonië, het Brussels Hoofdstedelijk gewest of het Duitstalige landgedeelte van België.

BEROEPSKAART (voor zelfstandigen) aanvragen indien geen onderdaan Europees Economische Ruimte of Zwitserland. (Afhankelijk van waar u de beroepsactiviteit uitoefent, moet u dit aanvragen in Vlaanderen, Wallonië of het Brussels Hoofdstedelijk gewest).

Erkenning diploma’s

De kwalificaties /diploma’s die u in het buitenland verworven heeft, moet u laten erkennen in België.

Bij aankomst

Inschrijven bij de gemeente

Als u als buitenlander langer dan 3 maanden in België wilt verblijven, moet u zich binnen de 8 dagen na uw aankomst melden bij de gemeente waar u uw reële verblijfplaats heeft. U wordt ingeschreven. OPGELET: bij registratie is het belangrijk in het juiste register ter registeren:

 • in het bevolkingsregister – voor Belgische rijksinwoners
 • in het vreemdelingenregister – voor Belgische niet-inwoners

Een juiste registratie kan latere problemen met de Belgische belastingadministratie vermijden.

Sociale zekerheid

Een correcte sociale zekerheidsanalyse is cruciaal, zeker in geval van tewerkstelling in verschillende EU- of andere staten. Binnen de Europese Unie is men steeds onderworpen aan één socialezekerheidsstelsel. Belangrijk het juiste te bepalen!

Wordt u gedetacheerd naar België of bent u tewerkgesteld in verschillende landen (waaronder België), dan is het van belang om na te gaan in welk sociaal zekerheidsstelsel u dient bij te dragen (in België of een ander land) en de juist documentatie (A1 of Certificate of Coverage) aan te vragen.

Ook voor zelfstandigen is het belangrijk om na te gaan in welk sociaal zekerheidsstelsel u dient bij te dragen (in je woon- of werkland) en de juist documentatie (A1 of Certificate of Coverage) aan te vragen. Dit vermijdt later verrassingen.

Belastingen

Personenbelasting, of belasting niet-inwoners

Afhankelijk van uw fiscaal statuut in België, dient u jaarlijks een belastingaangifte in te dienen in België:

 • als Belgisch rijksinwoner, dient u uw wereldwijde inkomsten aan te geven (eventueel met vrijstelling van buitenlands inkomsten);
 • als Belgisch niet-inwoner, dient u uw Belgische broninkomsten aan te geven.

OPGELET: Als rijksinwoner kan u een ‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’ ontvangen. U moet die zorgvuldig nakijken, want deze is niet altijd correct / volledig.

Belgisch expat statuut

Indien u naar België verhuist voor beroepsdoeleinden, kan u onder bepaalde voorwaarden geniet envan het nieuw Belgisch expat statuut voor ingekomen belastingplichtigen (BBIB). De toepassing hiervan kan uw Belgische belastingdruk gevoelig doen dalen.

Hoe kan Mint Consult helpen?

Als fiscaal advieskantoor gespecialiseerd in internationale tewerkstelling staat Mint Consult Belgische rijksinwoners én nieuwe inwoners in België bij met hun sociale en fiscale verplichtingen in België, zoals bvb:

 • het analyseren, toepassen en indien nodig regulariseren van Belgische sociale zekerheid;
 • het adviseren m.b.t. en structureren van internationale belastingsituaties;
 • het rapporteren van buitenlandse (bank)rekeningen bij de Nationale Bank van België;
 • het rapporteren van buitenlands onroerend goed in België;
 • de communicatie met de Belgische belastingadministratie teneinde het juiste fiscaal statuut te bekomen
 • het voorbereiden en indienen van uw aangifte in de personenbelasting (als rijksinwoner);
 • het voorbereiden en indienen van uw aangifte in de belasting der niet-rijksinwoners;
 • het berekenen van uw Belgische belastingschuld;
 • het rechtzetten van uw Belgisch aanslagbiljet;

Wij staan u graag bij. Interesse of bijkomende vragen? Twijfel dan niet om ons te contacteren.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn.

Nieuw Belgisch expat regime

Het nieuwe Belgische expat regime is in werking getreden op 1 januari 2022. Het nieuwe expat regime is van toepassing op alle tewerkstellingen in en detacheringen naar België vanaf die datum.

Het betreft een nieuw fiscaal gunstregime voor werknemers, bedrijfsleiders en onderzoekers die in België komen werken en voldoen aan de wettelijke voorwaarden. Voor de expats die reeds genieten van het oude expat regime zijn er overgangsmaatregelen.

Oud expat regime – Circulaire van 8 augustus 1983

België heeft sinds 1983 een speciale belastingregeling (‘oud expat regime’) om werknemers en bedrijfsleiders aan te trekken om tijdelijk in België te komen werken voor Belgische ondernemingen die deel uitmaken van een internationale groep.

Deze speciale belastingregeling leverde hoofdzakelijk de volgende voordelen op:

 • De begunstigden werden automatisch beschouwd als een Belgisch niet-inwoner. Bijgevolg waren zij alleen belastbaar op hun Belgisch broninkomen.
 • Zij werden niet belast op terugbetalingen van kosten veroorzaakt door de Belgische tewerkstelling / detachering (binnen bepaalde grenzen).
 • De begunstigden waren niet belastbaar op het deel van hun bezoldiging dat betrekking had op hun beroepsactiviteit buiten België.

Nieuw expat regime vanaf 01/01/2022

De Programmawet van 27 december 2021 heeft een nieuw expat regime ingevoerd van toepassing op werknemers, bedrijfsleiders en onderzoekers tewerkgesteld in of gedetacheerd naar België vanaf 01/01/2022 en die voldoen aan de wettelijke voorwaarden.

I. Kwalificatievereisten

Afwezigheid van band met België

Gedurende een periode van 60 maanden voorafgaand aan de indiensttreding in België, mag de kwalificerende werknemer of bestuurder niet:

 • fiscaal inwoner zijn geweest in België;
 • Woonachtig zijn geweest binnen een afstand van minder dan 150 km van de Belgische grens;
 • Onderworpen zijn geweest aan de Belgische belasting van niet-inwoners met beroepsinkomsten in België.

De kwalificerende werknemers / bedrijfsleiders moeten ofwel rechtstreeks worden aangeworven in het buitenland ofwel gedetacheerd worden door een buitenlandse onderneming naar België.

Het is niet langer vereist dat de ‘expat’ een buitenlandse nationaliteit heeft. Ook Belgen komen vanaf heden in aanmerking voor het nieuwe expat regime indien zij aan de hierboven vermelde voorwaarden voldoen.

Minimum bezoldigingsdrempel: € 75.000

De toepassing van de nieuwe expatregeling vereist een minimum bruto bezoldiging van € 75 000. Deze drempel omvat o.a. het brutosalaris, de variabele vergoedingen en de voordelen in natura. Maar niet de belastingvrije vergoeding van 30% (zie infra).

Indien de tewerkstelling van de werknemer of de bedrijfsleider geen volledig kalenderjaar bedraagt, wordt deze bezoldigingsdrempel pro rata berekend.

Uitzondering voor onderzoekers

Deze jaarlijkse minimum bezoldigingsdrempel is niet van toepassing op onderzoekers voor zover zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • In het bezit zijn van een masterdiploma in volgende studiegebieden: exacte of toegepaste wetenschappen, de burgerlijke ingenieurswetenschappen, de medische wetenschappen, de dierengeneeskunde, de farmaceutische wetenschappen, de architectuurwetenschappen of de landbouwwetenschappen; of
 • Een relevante beroepservaring van minstens 10 jaar hebben op deze gebieden

Deze uitzondering voor onderzoekers geldt alleen voor werknemers (en niet voor bestuurders) en is alleen van toepassing wanneer de onderzoeker ten minste 80% van zijn/haar werktijd aan onderzoeksactiviteiten besteed.

II. Voordelen van het nieuwe expat regime

De werkgever mag de expat de terugkerende uitgaven die rechtstreeks voortvloeien uit de tewerkstelling in België belastingvrij terugbetalen of vergoeden als ‘kost eigen aan de werkgever’. Deze terugbetaling is beperkt tot 30% van het brutoloon met een maximum van € 90.000 per jaar. Er moeten voor deze terugbetaalde kosten geen bewijsstukken voorgelegd worden.

Groot vraagteken momenteel is of de Belgische sociale zekerheid deze ‘kostenvergoeding’ ook zal aanvaarden voor sociale zekerheidsdoeleinden. M.a.w. is deze kostenvergoeding ook vrij van sociale zekerheidsbijdragen?

De terugbetaling van school- en verhuiskosten kan (onder bepaalde voorwaarden) nog steeds terugbetaald worden als ‘kosten eigen aan de werkgever’ bovenop de bovenvermelde 30% vergoeding. Voor deze kosten moeten wél bewijsstukken voorgelegd worden.

III. Maximale duur

Belangrijk verschil met de oude regeling is dat het nieuwe expat regime beperkt is in tijd, een initiële periode van 5 jaar, mogelijks verlengbaar met 3 jaar (door een nieuwe aanvraag in te dienen en aan te tonen dat nog steeds aan de kwalificatievereisten wordt voldaan).

In tegenstelling tot het oude expat regime, waarbij een verandering van werkgever het verlies van de expat status betekende, is het nieuwe expat regime niet langer uitsluitend aan de werkgever gebonden. Het nieuwe expat regime kan van toepassing blijven in geval van een verandering van werkgever (binnen de 5 of 8 jarige termijn).

IV. Belgisch rijksinwonerschap

De Belgische wetgeving inzake inkomstenbelasting ‘personenbelasting’ is van toepassing op de personen die genieten van het nieuwe expat regime. Deze inkomende ‘expats’ zullen in België belastbaar zullen zijn op hun wereldwijde inkomsten.

Bijkomend heeft dit als voordeel dat deze ‘inwoners’ zich kunnen beroepen op de door België gesloten dubbelbelastingverdragen en de internationale regelgevingen inzake uitwisseling van gegevens (‘common reporting standards’).

V. Procedure

De werkgever en de werknemer dienen een gezamenlijke aanvraag in te dienen binnen 3 maanden na de aanvang van de Belgische tewerkstelling / detachering.

Bijkomend moet de werkgever ook jaarlijks vóór 31 januari de Belgische belastingdienst een lijst bezorgen van alle in aanmerking komende werknemers/bedrijfsleiders van het voorgaande jaar.

Overgangsmaatregelen

I. Tewerkstelling vanaf 1 januari 2022

Werknemers, bedrijfsleiders of onderzoekers wiens tewerkstelling/detachering in België is gestart na 1 januari 2022 en die voldoen aan de kwalificatievereisten, zijn onderworpen aan het nieuwe expat regime.

II. Start tewerkstelling vóór 1 januari 2022

De Circulaire van de Belgische belastingadministratie dd. 21 januari 2022 voorziet in een aantal ‘opt-in’ en ‘opt-out’ mechanismen voor bestaande situaties (iedere casus dient individueel geanalyseerd te worden):

Opt-in – naar het nieuw expat regime

Expats die minder dan 5 jaar onder het oude expat-regime vallen (en aan alle andere voorwaarden van het nieuwe expatregime voldoen), kunnen kiezen voor de toepassing van het nieuwe expat regime. Deze ‘opt-in’ aanvraag moet ten laatste op 31 juli 2022 worden ingediend.

Opt-out – voortzetting van het oude expat regime

Expats die minder dan vijf jaar onder de oude expatregeling vallen en aan de voorwaarden van het nieuwe expat regime voldoen, kunnen ook kiezen voor een opt-out en tot 31 december 2023 genieten van de voordelen van het oude expat regime.

Voor expats die onder het oude expat regime vallen en een hoog reispercentage hebben, kan het interessant zijn om onder het oude expat regime te blijven. Een individuele en gedetailleerde analyse is aan te bevelen.

Expats die niet in aanmerking komen voor het nieuwe expat regime

Expats die langer dan 5 jaar in België aanwezig zijn of niet voldoen aan de voorwaarden van het nieuwe expat regime, kunnen nog twee jaar, tot 31 december 2023 blijven genieten van de voordelen van het oude expat regime.

Vanaf 1 januari 2024 zullen zij dan beschouwd worden als gewone Belgische fiscaal ingezetenen, rijksinwoners die hun wereldwijd inkomen moeten aangeven in België.

Hoe kan Mint Consult helpen?

Mint Consult staat werkgevers en werknemers graag bij, bij het evalueren van de gevolgen van deze nieuwe expat regeling op hun huidige en toekomstige tewerkstelling in België.

Volgende analyses kunnen in casu overwogen worden:

 • Kostensimulaties voor zowel werkgevers als voor werknemers / expats;
 • Assistentie bij mogelijke opt-in/opt-out beslissingen, geval per geval;
 • Informatiesessies voor huidige expat populatie;
 • Nazicht van bestaande arbeidscontracten (indien nodig);
 • Opstellen van addenda bij deze arbeidsovereenkomsten teneinde dit in lijn te brengen met het nieuwe expat regime;
 • Nazicht en optimalisatie van salarispakketten;
 •  …

Wij staan u graag bij. Interesse of bijkomende vragen? Twijfel dan niet om ons te contacteren.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn.

Vaste inrichting in België?

De fiscale spelregels om internationaal business te doen

Ondernemers die actief bouwen aan de groei van hun bedrijf zetten steeds sneller de stap naar het buitenland, dankzij de toenemende mobiliteit en globalisering. Hierbij is enige voorzichtigheid geboden. Vaak creëren deze buitenlandse activiteiten immers bijkomende fiscale verplichtingen. Dit is het geval wanneer activiteiten van een buitenlandse onderneming / vennootschap aanleiding geven tot het ontstaan van een fiscale vaste inrichting.

De Belgische belastingdiensten gaan sinds kort actief op zoek naar vaste inrichtingen in België (o.b.v. BTW-listings en andere aanknopingspunten). Een kwalificatie van uw activiteiten in België als vaste inrichting kan zware gevolgen hebben. Niet alleen is al uw omzet gekend (o.b.v. facturatie in België), het is ook niet evident om uw kosten een paar jaar na de feiten adequaat te bewijzen. Dit kan leiden tot dubbele belasting.

Terwijl een proactieve analyse en eventuele erkenning van een vaste inrichting in België ook opportuniteiten bied.

Wanneer ontstaat een ‘vaste inrichting in België?

België heeft met de meeste andere landen een verdrag gesloten ter voorkoming van dubbele belasting. Hierin worden de spelregels in verband met het al dan niet ontstaan van een vaste inrichting vastgelegd.

Algemeen ontstaat een ‘vaste inrichting’ wanneer er een ‘vaste bedrijfsinrichting’ is met behulp waarvan de werkzaamheden van een onderneming geheel of gedeeltelijk worden uitgeoefend. Bijvoorbeeld: een plaats men leiding geeft, een filiaal, een kantoor, een fabriek, een werkplaats, …

Kort samengevat kan zo’n vaste inrichting ontstaan:

 • wanneer de onderneming een vaste locatie heeft in België, vanwaar de werknemers de hoofdactiviteiten van de onderneming uitoefenen;
 • of wanneer personeelsleden die in België werken, gemachtigd zijn om de onderneming te vertegenwoordigen en verbinden.

De definitie van ‘vaste inrichting’ krijgt steeds meer een economische invulling, waarbij men nagaat in welk land een cruciale rol gespeeld wordt in de verschillende facetten van de activiteiten van de onderneming.

Welke verplichtingen creëert een vaste inrichting in België?

Alle winsten die voortvloeien uit de activiteiten van de vaste inrichting zijn in beginsel belastbaar in dat land. Om de Belgische belastingdiensten inzicht te geven in de winsten die op haar territorium worden behaald, moet men ook buitenlandse ondernemingen rapporteringsverplichtingen vervullen. Zoals een boekhouding voeren die toelaat het resultaat te bepalen en een lokale aangifte vennootschapsbelasting indienen. Vaak moet ook de jaarrekening van het hoofdkantoor (i.e. van de buitenlandse onderneming / vennootschap) worden voorgelegd.

Deze extra verplichtingen brengen uiteraard kosten mee, maar zorgen voor duidelijkheid en transparantie omtrent welk deel van de winst in België belast wordt en het andere deel dat in het thuisland belast zal worden. Op deze manier zal het risico op een dubbele belasting ab initio geminimaliseerd worden.

Ook verplichtingen in het thuisland

In het thuisland moet men het wereldwijd resultaat van deze vennootschap aangeven, inclusief het resultaat van de Belgische vaste inrichtingen. Middels de belastingverdragen wordt meestal geregeld dat het thuisland geen vennootschapsbelasting zal heffen op de winsten van vaste inrichtingen die lokaal reeds werden belast. De buitenlandse administratie krijgt wel zicht op de winsten die u toerekent aan België. Het alloceren van de resultaten in alle transparantie en op een correcte wijze tussen het hoofdkantoor en de vaste inrichting is cruciaal om latere discussies te vermijden.

Of beter een dochteronderneming oprichten in België?

De verliezen van een Belgische vaste inrichting kunnen het totale belastbaar resultaat in het thuisland drukken. Om deze reden kiest men vaak in de opstartjaren voor het erkennen van een vaste inrichting.

Men opteert vaak voor de oprichting van een Belgische (dochter)vennootschap wanneer de Belgische activiteit een stabiel gegeven is of betreft het een risicovolle activiteit die best gescheiden blijft van de buitenlandse vennootschap. De boekhoudkundige en fiscale verplichtingen zijn meestal gelijkaardig aan deze van een vaste inrichting.

Buitenlandse tewerkstelling: ook gevolgen voor uw werknemers

Het fysiek uitsturen van uw personeel naar België om een lokale activiteit uit te bouwen of te ondersteunen, kan als gevolg hebben dat uw werknemers (gedeeltelijk) belastbaar worden in België. Dit geldt niet alleen indien de zogenaamde 183 dagen overschreven worden. Indien er besloten wordt tot een vaste inrichting in België, zullen deze werknemers automatisch belastbaar zijn vanaf dag 1. Dit hoeft, rekening houdend met onze Belgische belastingschalen en een aantal fiscale gunstregimes, niet noodzakelijk een slechte zaak te zijn. Verder kan een gelijktijdige tewerkstelling in verschillende landen toelaten voor bepaalde werknemers een salary split-regeling uit te werken. Informeer u ook steeds vooraf over de sociale en andere formaliteiten.

Conclusie

Vaak zijn buitenlandse ondernemingen reeds actief in België zonder te beseffen dat ze een ‘vaste inrichting’ hebben. We merken recent een toename in het aantal controles op het bestaan van vaste inrichtingen… in België. Controles die voor buitenlandse ondernemingen kunnen leiden tot de facto economische dubbele belasting.

Goed geïnformeerd aan de start staan, kan in uw voordeel zijn, aangezien het ontkennen / negeren van een vaste inrichting in België kan leiden tot dubbele belasting. Een goede reden om u bij de opstart van buitenlandse projecten te laten bijstaan door een ervaren adviseur.

Interesse of bijkomende vragen? Twijfel dan niet om ons te contacteren.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn.

Internationale tewerkstelling – plannen doorkruist door COVID-19?

Sinds maart 2020 ziet de wereld er anders uit. Alle organisaties hebben maatregelen genomen om de verspreiding van het corona virus tegen te gaan. De meest voor de hand liggende waren het stopzetten van internationale reizen en het verplicht invoeren van thuiswerk voor alle werknemers. Dit had een impact op het werkschema van iedereen en meer in het bijzonder van werknemers die internationaal actief zijn. In situatie van internationale tewerkstelling kan dit een invloed hebben op het toepasselijke sociale zekerheidsregime maar ook op de fiscale behandeling van de beroepsinkomsten van deze werknemers…

Toepasselijke sociale zekerheidsstelsel

De Belgische overheid besliste dat de periodes van telewerk, die op het Belgische grondgebied worden verricht ten gevolge van het corona virus, bij wijze van uitzondering niet in aanmerking zullen worden genomen voor de vaststelling van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving in een internationale context. Bijgevolg zullen deze ‘thuiswerkdagen’ geen invloed hebben op de bepaling van het voor de sociale zekerheid bevoegde land.

Met andere woorden, de corona maatregelen zullen normaliter geen impact hebben op de buitenlandse werknemers in België – zij kunnen onder de sociale zekerheid in hun thuisland blijven. Voor werknemers die naar België gedetacheerd werden en die tijdens de lock down verbleven in hun thuisland geldt hetzelfde.

Vorige week heeft men deze uitzonderlijke maatregelen verlengd tot het einde van het jaar, i.e. tot 31 december 2020. De gestegen thuiswerkdagen worden niet in rekening gebracht om het toepasselijke sociale zekerheidsregime te bepalen.

Belastbaarheid van beroepsinkomsten – het land waar de tewerkstelling zou zijn uitgeoefend

Begin april bevestigde de OESO hun standpunt dat beroepsinkomsten van werknemers belastbaar zijn in het land waar de tewerkstelling zou zijn uitgeoefend, indien de werknemer normaliter zou hebben gewerkt.

Op basis van deze aanbevelingen sloot België bilaterale verdragen (zgn. COVID-19 akkoorden) met Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland. Werknemers die van thuis werkten tijdens de corona maatregelen blijven belastbaar in het land waar zij werkzaam waren vóór het uitbreken van de pandemie. Dit geldt echter enkel voor de thuiswerkdagen ingevolge de Corona maatregelen. Bijkomend werden deze akkoorden initieel gesloten voor de periode tot 30 juni 2020 en 31 augustus 2020. De toepassing van dit akkoord is nu een derde maal verlengd tot 31 december 2020. Indien nodig, kunnen verdere verlengingen verwacht worden

Deze COVID-19 akkoorden zijn uiterst belangrijk voor werknemers in een situatie van internationale tewerkstelling en in geval van een salary split (‘gesplitste tewerkstelling’). Bijvoorbeeld, voor de periode dat de Belgische werknemers in een Belgische-Nederlandse salary split, door de Corona-maatregelen, niet in Nederland konden werken – fysiek aanwezig zijn, zal België toch de heffingsbevoegdheid van Nederland respecteren over de bezoldigingen m.b.t. werkdagen die in Nederland zouden moeten gepresteerd zijn – ook al zijn deze werknemers omwille van Corona maatregelen thuis in België werkzaam geweest.

Belangrijke opmerking: momenteel zijn deze type COVID-19 akkoorden enkel gesloten met de 4 hogergenoemde landen. Voor alle andere landen geldt (voorlopig?) nog steeds het algemene principe van belastbaarheid in het thuisland!

Toepassing COVID-19 akkoorden

Teneinde gebruik te maken van deze COVID-19 akkoorden, moeten volgende documenten ter beschikking houden worden van de Belgische administratie:

 • een attest van de werkgever met vermelding van het aantal telewerkdagen die enkel en alleen gelinkt zijn aan de COVID-19 maatregelen;
 • het bewijs van de daadwerkelijke belasting van de bezoldigingen voor telewerkdagen in de staat waar de activiteit zou zijn uitgeoefend.

Dit attest van de werkgever moet volgende gegevens bevatten:

 • alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de volledige identificatie van de werknemer (naam, voornaam, adres, geboortedatum);
 • de aard van de functie, uitgeoefend door de werknemer;
 • een overzicht van het aantal telewerkdagen enkel en alleen door de maatregelen tegen COVID-19;
 • indien van toepassing: een overzicht van het aantal telewerkdagen dat voorzien is in de arbeidsovereenkomst;
 • een overzicht van eventuele ziektedagen, verlof- en/of inhaalrustdagen;
 • verklaring op erewoord dat het attest “waar en oprecht” is;
 • datum en handtekening van de werkgever, net als de medeondertekening van de werknemer.

Indien u vragen heeft m.b.t. het bepalen van het toepasselijk sociale zekerheidsstelsel, de toepassing van dubbelbelastingverdragen, evenals de toepassing van COVID-19 akkoorden, twijfel dan niet om ons te contacteren.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn.

Belastingaangifte nog niet ingevuld?

Tijd voor actie: stel uw mandataris / belastingconsulent aan vóór 31 augustus 2020.

Uw belastingaangifte op papier diende uiterlijk op 30 juni 2020 ingediend te zijn. Indien u uw aangifte via tax-on-web indiende, kon u dit tijdig doen tot uiterlijk 16 juli 2020. Wat als dit nog niet gebeurd is?

Uw belastingaangifte d.m.v. een belastingconsulent

Indien u ook deze deadline miste, kan u een beroep doen op een mandataris (belastingconsultent, accountant, …). Uw mandataris / belastingconsultent zal voor u een mandaat aanmaken. Vervolgens kan deze u bijstaan bij het voorbereiden en invullen van uw belastingaangifte om deze vervolgens via tax-on-web in te dienen.

❗ Opgelet! Uw fiscaal mandaat moet vóór 31 augustus 2020 aangemaakt worden. Omdat de termijn waarbinnen u uw aangifte zelf tijdig kon indienen, verstreken is, zal de fiscus begin september starten met het versturen van herinneringsbrieven. Deze parallelle procedure (met het risico op boetes en belastingverhogingen) kan u beter vermijden. Dus neem vandaag nog actie en neem contact op met een mandataris / belastingconsulent. Indien uw mandataris / belastingconsulent uw belastingaangifte indient, heeft deze tijd tot 22 oktober 2020.

Als u uw aangifte te laat indient, kan u een boete of belastingverhoging krijgen. Bovendien kan de fiscus dan zelf een aanslag van ambtswege opleggen, wat erg nadelig kan uitvallen…

Ook indien u een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen heeft en / of u niet (meer) akkoord bent met de inhoud ervan, kan een belastingconsulent soelaas brengen. Ook hier wordt een mandaat aangemaakt. Waarna uw voorstel van vereenvoudigde aangifte door uw belastingconsulent kan gewijzigd worden.

Moet u wel een belastingaangifte in de personenbelasting invullen?

De meeste inwoners kregen automatisch een belastingbrief in de bus of in hun tax-on-web portaal. Het betekent echter niet dat als u geen aangifteformulier ontvangen heeft, dat u geen aangifteplicht heeft. Eénieder die een aangifteplicht heeft en geen aangifteforumlier ontvangen heeft, heeft de wettelijk plicht zélf een aangifteformulier bij de fiscus op te vragen.

U dient meestal zelf uw aangifteformulier op te vragen, indien:

 • u in de loop van 2019 meerderjarig (i.e. 18 jaar) geworden bent. Ook al bent u nog schoolgaand, uw inkomsten uit vakantiewerk, studentenarbeid, ontvangen onderhoudsgelden, dividenden, e.d.m. dienen aangegeven te worden;
 • u inkomsten heeft in België (bvb loon, pensioen, huurinkomsten, …) en u verblijft in het buitenland of u was in België voor een beperkte tijdsspanne.

In dit laatste geval dient u geen aangifte in de personenbelasting, maar een aangifte in de belasting der niet-inwoners in te dienen met uw Belgisch broninkomen. Hierbij denken we aan de vele buitenlandse werknemers / zelfstandigen die in België actief zijn in de bouw, industrie, maar ook dienstensector. Voor hen is een grondige analyse m.b.t. de belastbaarheid van hun inkomsten aangewezen. Zo niet, dreigen deze inkomsten in twee landen belast te worden…

Voor dergelijke belastingaangifte niet-inwoner heeft u nog wat extra tijd, deze aangifte (inkomsten 2019, aanslagjaar 2020) moet ten laatste ingediend worden op:

 • 5 november 2020 – indien u deze aangifte op papier indient;
 • 3 december 2020 – indien u deze aangifte via tax-on-web indient;
 • 3 december 2020 – indien u deze aangifte via uw mandataris / belastingconsulent via tax-on-web indient;

Bent u een rijksinwoner of niet-inwoner in België?

Meestal is het vrij duidelijk of u een Belgische rijksinwoner of niet-inwoner bent, maar in sommige gevallen is dit minder evident. U bent Belgisch rijksinwoner wanneer het centrum van uw economische en vitale belangen in België heeft, dan wel als u er uw ‘zetel van fortuin’ heeft. In alle andere gevallen bent u een Belgisch niet-inwoner;

Eenvoudige criteria voor de meesten van ons, maar niet zo evident in sommige gevallen, denk maar aan volgende situaties wanneer u:

 • De opportuniteit hebt om voor 2 jaar voor uw werkgever naar het buitenland te gaan werken;
 • Tijdens uw welverdiend pensioen gaat genieten rond de Middellandse Zee, of eindelijk uw wereldreis van 12 maanden start;
 • In België werkt maar bezoekt elke weekend uw vakantieliefde in Rotterdam of Dieppe.

Een grondige analyse van uw fiscale situatie is belangrijk alvorens u een aangifteformulier begint in te vullen, zorg dat het de juiste belastingaangifte is want deze kwalificatie (rijkinwoner of niet-inwoner) heeft belangrijke gevolgen, eigen fiscale regels en consequenties.

Indien u vragen heeft m.b.t. Belgisch rijksinwonerschap, belastbaarheid in België of indien u graag een risico-analyse ontvangt, twijfel dan niet om ons te contacteren.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn.