Thuiswerkvergoedingen tijdelijke verhoging door COVID-19

Thuiswerkvergoedingen tijdelijke verhoging door COVID-19. De federale regering besliste om het geheel van maatregelen in de context van de pandemie te verlengen. Hierbij werd de onkostenvergoeding voor telewerk, de zgn. thuiswerkvergoeding voor het tweede kwartaal van 2021 verhoogd van EUR 129,48 naar EUR 144,31 per maand. We vertellen u graag dat dit opportuniteiten met zich meebrengt, maar ook aandachtspunten.

Telewerk

Volgens de Circulaire van 26 februari 2021 wordt onder ‘thuiswerk’ verstaan: elke vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk waarin werkzaamheden die ook op de werkvloer van de werkgever zouden kunnen worden uitgevoerd, op regelmatige basis buiten die werkvloer worden uitgevoerd.

De notie ‘werkvloer’ dient ruim te worden geïnterpreteerd en omvat de activiteiten van werknemers die normaliter bij klanten of op een andere locatie (bijvoorbeeld in een satellietkantoor van de werkgever) worden uitgevoerd. Deze circulaire heeft aldus betrekking op het thuiswerk dat wordt verricht in de private lokalen van de werknemer.

Opgelet! Deze Circulaire is niet van toepassing op werknemers die buiten hun normale werkuren thuis werken (bv. in de avond/weekends), de bedrijfsleiders en de werknemers in bvb een salary split situatie. De Circulaire zegt niet welke regeling op deze personen van toepassing is? Aldus blijft de algemene regeling van toepassing?

Forfaitaire onkostenvergoeding – thuiswerkvergoeding

Wat

Deze forfaitaire onkostenvergoeding dekt alle kantoorkosten. Dat zijn alle kosten die gebruikelijk moeten gemaakt worden om de beroepsactiviteit op een normale manier te kunnen uitoefenen.

Voorbeelden hiervan, opgenomen in de circulaire, zijn de volgende:

 • gebruik van een kantoorruimte bij de werknemer thuis (incl. huur en eventuele afschrijvingen van de ruimte)
 • printer- en computermateriaal (hiermee wordt niet de printer en computer zelf bedoeld, maar bijvoorbeeld papier, een USB-stick, muismatje, inkt,…)
 • kantoorbenodigdheden (mappen, cursusblokken, balpen, …)
 • nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit en verwarming
 • onderhoud, verzekering, onroerende voorheffing
 • koffie, water, versnaperingen

Voorwaarden

Op recht te hebben op deze forfaitaire onkostenvergoeding, moeten de betrokken werknemers op structurele en regelmatige basis thuiswerken. Onder structureel en op regelmatige basis thuiswerken wordt hier verstaan: het equivalent van één werkdag per week. Dit kan zijn, één volledige werkdag per week, twee halve werkdagen per week of meerdere dagen van een paar uur die worden gepresteerd tijdens de normale arbeidstijd. De beoordeling hiervan gebeurt op maandbasis. Vóór deze circulaire vereiste de fiscale administratie minstens 5 dagen telewerk per maand. De regel werd dus versoepeld.

Bedrag

Een werkgever kan aan werknemers die structureel en op regelmatige basis een kennelijk deel van hun arbeidstijd van thuis uit werken, een forfaitaire vergoeding van maximum EUR 129,48 per maand toekennen. Voor het tweede kwartaal (april-mei-juni 2021), wordt dit maximumbedrag verhoogd tot maximaal EUR 144,31 per maand. Dit bedrag is vrijgesteld van belastingen en sociale zekerheidsbijragen.

Cumul mogelijk

Het is opmerkelijk dat deze maandelijkse vergoeding kan gecumuleerd worden met:

 • de terugbetaling van de aankoopprijs van kantoormeubilair en/of informaticamateriaal door de werkgever of;
 • de ter beschikking stelling van kantoormeubilair en/of informaticamateriaal door de werkgever.

Bijkomende vergoeding voor professioneel gebruik van eigen pc en/of eigen internetaansluiting

Tot slot kan deze thuiswerkvergoeding mogelijks gecombineerd worden met drie extra vergoedingen wanneer:

 • Internet wordt gebruikt door de werknemer in het kader van telewerk, mag de tussenkomst van de werkgever forfaitair worden vastgesteld op een maximumbedrag van EUR 20 per maand;
 • Een privécomputer wordt gebruikt door de werknemer in het kader van thuiswerk, mag de tussenkomst van de werkgever forfaitair worden vastgesteld tot maximum EUR 20 per maand;
 • De computer ter beschikking wordt gesteld door de werkgever en de werknemer enkel een eigen tweede computerscherm en/of printer/scanner gebruikt, wordt als onkostenvergoeding aanvaard van EUR 5 per maand. Dit bedrag kan maximaal gedurende drie jaar worden toegekend met een absolute begrenzing van EUR 10 per maand. Wanneer een werknemer dus drie toestellen gebruikt, wordt echter het bedrag van EUR 15 per maand niet toegepast, maar de tussenkomst hiervoor algemeen beperkt tot EUR 10 per maand (als maximumbedrag).

Naar een algemeen onkostenbeleid of expense policy?

Indien deze maximumbedragen gerespecteerd hebt, worden al deze toegekende bedragen vrijgesteld van zowel belastingen als sociale bijdragen. Deze tussenkomsten van de werkgever worden niet gezien als ‘loon’ in arbeidsrechtelijke zin en zijn niet onderworpen aan de indexatie.

We raden u aan de verschillende mogelijke onkostenvergoedingen in een algemeen beleid voor uw onderneming of ‘policy’ te gieten. Uitgaande van de functies en mogelijke onkosten van uw werknemers, bepalen we samen een coherent onkostenbeleid wat u een administratieve vereenvoudiging en een competitief pakket voor uw werknemers oplevert.

Wilt u het onkostenbeleid van uw onderneming gaan herbekijken of evalueren? Wij staan u graag bij. Interesse of bijkomende vragen? Twijfel dan niet om ons te contacteren.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn.

Loonbonus als middel om de neuzen in dezelfde richting te krijgen in 2021?

De loonbonus

Na het woelig Corona jaar 2020 en de verlengde Coronamaatregelen tot 01/03/2021 is het meer dan ooit een noodzaak om uw werknemers ‘samen’ te houden en de neuzen in dezelfde richting te krijgen en te houden. De loonbonus als fiscaal efficiënte bonus is hierbij zeker te overwegen. Als collectieve bonus zorgt de loonbonus ervoor dat alle werknemers zich achter een door u, als zaakvoerder, gekozen doel scharen en hiervoor fiscaal interessant beloond worden.

Het invoeren van niet-recurrente resultaat gebonden voordelen (in de volksmond “loonbonus” of “bonus CAO nr. 90”) is al lang niet enkel een zaak voor de grote ondernemingen. Ook bij de groeiende, ambitieuze KMO die een goed werknemersklimaat hoog in het vaandel draagt, vindt de loonbonus steeds meer ingang.

Voorwaarden van een loonbonus:

 • enkel van toepassing voor werknemers – voor alle werknemers binnen de onderneming, differentiatie tussen verschillende groepen van werknemers (bvb. administratieve bedienden en vertegenwoordigers) is mogelijk;
 • collectieve doelstellingen – afhankelijk van de verwezenlijking van duidelijk aflijnbare, transparante, definieerbare/meetbare en verifieerbare doelstellingen, die kennelijk onzeker zijn bij de invoering van het plan.
 • vrij te kiezen doelstellingen, van financiële of niet-financiële aard, maar ook doelstellingen i.v.m. milieu, administratieve compliance, schadeclaims, dan wel gezondheid of veiligheid zijn mogelijk. De doelstelling(en) zijn vrij, maar gericht te kiezen, zolang ze maar objectief en later controleerbaar zijn.

Waarom de voorkeur geven aan een loonbonus en niet aan een individuele cashbonus, warrants, een bonuspensioenplan of een winstpremie? Het is natuurlijk vereist na te gaan welk bonusplan het best bij u, uw onderneming én uw werknemers past. Eén van de redenen waarom de loonbonus zo populair is, is omdat het administratief relatief eenvoudig en fiscaal/sociaal voordelig is. De totale kost voor werkgever vs. netto voor werknemer verhouding is zeer optimaal.

Een bijzondere sociaalrechtelijke en fiscale behandeling

De loonbonus geniet een bijzondere sociaalrechtelijke en fiscale behandeling. Een correcte implementatie van een bonusplan is echter cruciaal om de voordelige sociale en fiscale behandeling te garanderen. Wat houdt deze bijzondere behandeling in?

 • de loonbonus is onderworpen aan bijzondere solidariteitsbijdragen van 33% voor de werkgever en 13,07% voor de werknemer;
 • de loonbonus is vrijgesteld van personenbelastingen voor de werknemer (tot het grensbedrag).  En 100% aftrekbaar in de vennootschapsbelasting voor de werkgever.

Voor kalenderjaar / inkomstenjaar 2021 bedraagt het grensbedrag van de loonbonus EUR 3.447 bruto. Indien het maximum brutobedrag gerespecteerd wordt, zal die bonus niet aanzien worden als ‘loon’. Dit betekent dat deze niet in rekening dient genomen te worden bij het bepalen van de eindejaarspremie, het dubbel vakantiegeld, ontslagvergoedingen … M.a.w. zijn er geen toekomstige extra kosten verbonden aan deze extra verloning.

Fiscaal is de loonbonus vrijgesteld voor een belastbaar bedrag van EUR 2.998, voor inkomstenjaar 2021. Dit bedrag is vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing, maar dient gerapporteerd te worden in de payroll en op de fiscale fiches.

Afhankelijk van het aantal werknemers in uw onderneming zal deze loonbonus geïmplementeerd dienen te worden via ondernemingsCAO (na overleg vakbondsafvaardiging), dan wel via een toetredingsakte.

Wenst U dit te implementeren voor het kalenderjaar 2021? Dan moet het bonusplan ingediend zijn vóór 1/3 van de referteperiode voorbij is. Met andere woorden, vóór 31 januari (bonusplan voor Q1 2021) dan wel vóór 30 april (bonusplan voor kalenderjaar 2021).

Interesse of bijkomende vragen? Contacteer ons voor bijkomende vragen en/of opmerkingen. Wij helpen uw graag met een frisse kijk op uw loonbeleid, bijkomende toelichting en/of implementatie van concrete opties.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn.

Een bedrijfsfiets: een duurzame fiscaal interessante verloning voor uw personeel

De (elektrische) bedrijfsfiets kent steeds meer succes als verloningselement. De FOD Mobiliteit liet weten dat zo’n 1/5 van de werknemers in Vlaanderen regelmatig de fiets neemt om naar het werk te gaan. In Brussel en Wallonië ligt dit percentage lager, maar ook daar is de bedrijfsfiets aan een gestage opmars bezig…

Wat moet u weten als een bedrijfsfiets wil aanbieden aan uw personeel?

1. Fiscaal voordelig voor werkgever

Een bedrijfsfiets ter beschikking stellen is fiscaal interessant als de betrokken werknemer deze fiets ‘regelmatig gebruikt’ voor woon-werkverkeer. In dit geval is de bedrijfsfiets 100% fiscaal aftrekbaar, niet alleen de aankoop- of leasingkost, maar ook de onderhouds- en stallingskosten. Hierop dient de werkgever dus geen belastingen te betalen.

2. Financieel interessant voor werknemer

Bij regelmatig gebruik voor woon-werkverkeer is dit voordeel vrijgesteld van belastingen én sociale zekerheidsbedragen voor de werknemer. Voor de werknemer is dit een vrijgesteld sociaal voordeel.

3. Eventueel extra vergoeding voor de werknemer

Bovendien kan deze werknemer nog een fietsvergoeding krijgen van maximaal EUR 0,24 per getrapte kilometer. Deze vergoeding is niet verplicht, tenzij voorgeschreven bij sector CAO. Betaald/vergoed worden om naar je werk te fietsen en je conditie te onderhouden… de droom van iedere wielerfanaat…

4. Een positief imago als werkgever…

Als aantrekkelijke werkgever vul je makkelijker vacatures in en voorkom je dat werknemers weggaan. Een bedrijfsfiets zorgt voor een duurzame verloning voor de werknemer en een modern, sportief en groen imago voor de werkgever.

5. Goede afspraken maken goede vrienden

Bij het toekennen van dergelijk voordeel is het geen overbodige luxe om een goede policy op te stellen. Wie komt in aanmerking, onder welke voorwaarden, wat wordt verzekerd, welke (onderhouds)kosten worden gedragen door de werkgever, en wie betaalt een eventuele boete… ?

Een antwoord op uw vragen:

 • Deze reglementering voor de bedrijfsfiets geldt zowel voor een stadsfiets, mountainbike als koersfiets, maar ook een elektrische fiets of speed pedelecs.
 • In deze Coronatijden werken werknemers veelal verplicht van thuis uit – wat met de notie ‘regelmatig gebruik’ voor woon-werkverkeer? De Minister van Financiën heeft bevestigd dat het telewerk gedurende de coronacrisis geen impact heeft op de fiscale vrijstelling van de terbeschikkingstelling van bedrijfsfietsen voor de werknemer.

PS: bij ‘regelmatig gebruik’ voor woon-werkverkeer is een bedrijfsfiets vrij van belastingen en sociale zekerheid! Maar wat is ‘regelmatig’ en wat bij thuiswerk door Corona? De Tijd publiceerde er onlangs een interessant artikel over. Lees het hier.

Interesse of bijkomende vragen? Contacteer ons voor bijkomende vragen en/of opmerkingen. Wij helpen uw graag met een frisse kijk op uw loonbeleid, bijkomende toelichting en/of implementatie van concrete opties.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn.

Consumptiecheques voor uw personeel

Na de maaltijd- en de ecocheque doet de consumptiecheque zijn intrede. Wil je je personeel vóór jaareinde een fiscaal interessant extra’tje geven, dan is de nieuwe consumptiecheque een interessante optie!

Wij lijsten de belangrijkste aandachtspunten even voor u op:

Wat?

Een consumptiecheque kan men gebruiken in horeca / kleinhandelszaken (die verplicht langer dan één maand gesloten zijn geweest), in de cultuur- of sportsector. De nominale waarde van deze cheque bedraagt maximaal 10,00 euro / cheque. Het totale bedrag mag niet meer dan 300,00 euro/ werknemer bedragen.

Waarom?

De introductie van de consumptiecheque is een maatregel om sectoren die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis terug op gang te trekken.

Uw voordeel als werkgever?

Deze consumptiecheque is niet onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen, noch aan inkomstenbelasting. Bijkomende is deze cheque 100% aftrekbaar voor de werkgever. In één klap kan de werkgever de lokale economie en/of eventuele klanten steunen door deze cheques bij hen aan te kopen. Mits negotiatie van een vriendenprijs kunnen de werkgever en de horeca / kleinhandelszaken ook daar tot een win-win situatie komen.

Bijkomende voorwaarden:

 • De consumptiecheque mag men niet geven ter vervanging van loon of een ander voordeel. Het moet dus een extra’tje zijn;
 • De consumptiecheque is geen ‘loon’, heeft dus geen impact op indexatie, vakantiegeld of eventueel latere opzeggingsvergoeding;
 • Het voordeel moet worden vastgelegd bij CA0 (sectoraal of op ondernemingsniveau, dan wel bij individuele overeenkomst. Het moet echter schriftelijk;
 • Het betreft een tijdelijke maatregel. De consumptiecheque mag maar worden uitgereikt tot eind dit kalenderjaar en is geldig tot uiterlijk 7 juni 2021.

Interesse of bijkomende vragen? Twijfel dan niet om ons te contacteren. Wij helpen uw graag met een frisse kijk op uw loonbeleid, bijkomende toelichting en/of implementatie van concrete opties.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn.